top of page

Rukovodilac Katedre za analitiku lijekova:

Prof. dr Ervina Bečić

 

Zaposleni:

Vanredni profesori:

Prof. dr. Ervina Bečić

       - Biografija/CV

 

 Prof. dr Belma Imamović

       - Biografija/CV

 

Prof. dr Mirza Dedić

       - Biografija/CV

Laboranti:

Sanela Alić, farmaceutski tehničar

Katedra za analitiku lijekova se bavi nastavnim, stručnim i naučno- istraživačkim radom u oblasti analitike lijekova i medicinskih sredstava. Teorijska i praktična nastava se realizuje na integrisanom studiju prvog i drugog ciklusa i trećem ciklusu studiju. Na Katedri se izučavaju obavezni farmaceutski predmeti: Kontrola lijekova I i Kontrola lijekova II, kao i izborni predmeti koji se izvode na višim godinama studija: Odabrana poglavlja iz Kontrole lijekova-dobro kontolno laboratorijska praksa; Odabrana poglavlja iz Kontrole lijekova-Nečistoće u lijekovima, kao i Odabrana poglavlja iz Kontrole lijekova-Kontrola graničnih medicinskih proizvoda. Na obaveznim predmetima i izbornim predmetima studenti izučavaju: koncept osiguranja kvaliteta lijeka, zakonsku regulativu i postupak registracije lijekova u EU i BiH, kao i GMP i GcLP zahtjeve u farmaceutskoj industriji. Izučavaju se osnove spektroskopskih, hromatografskih i volumetrijskih metoda kao i njihova primjena u kontroli kvaliteta startnih materijala, poluproizvoda, gotovog proizvoda i pakovnog materijala u farmaceutskoj industriji i kontroli kvaliteta lijekova prije i nakon stavljanja lijeka u promet. Na navedenim predmetima studenti se upoznaju sa načinom identifikacije i određivanje sadržaja nečistoća i degradacionih proizvoda  u aktivnoj supstanci i gotovom lijeku, kao i sa kontrolom kvaliteta graničnih medicinskih proizvoda. Kroz praktičnu nastavu studenti se osposobljavaju za samostalan rad u analitičkom laboratoriju, sa posebnim akcentom na praktičnu primjenu teoretskog znanja za razvoj, validaciju i primjenu analitičkih metoda u kontroli kvaliteta lijeka.  Katedra je opremljena sa savremenim uređajima, kao što je: HPLC sa DAD i EC detektorom, FTIR, UV/Vis spektrometar, spektrofluorimetar, na kojima se studenti praktično savladavaju navedene analitičke tehnike.

Na Katedri se dugi niz godina, prema prema planu i programu Ministarstva zdravstva  FBiH, izvodi teoretska i praktična nastava za magistre farmacije polaznike specijalizacije „Ispitivanje i kontrola lijekova“ pod mentorstvom nastavnika koji su iskusni specijalisti iz ove oblasti.

Katedra je aktivni član CEEPUS mreže „Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods“ koja omogućava nastavnicima, saradnicima i studentima internacionalnu saradnju i rad na projektima.

Naučno-istraživačka aktivnost obuhvata široku i raznovrsnu naučnu problematiku iz oblasti farmaceutske analitike a ostvaruje se kroz razne projekte koji su finansirani iz domaćih i međunarodnih fondova. Nastavnici Katedre kroz naučni rad ostvaruju uspješnu saradnju sa mnogim institucijama i fakultetima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i inostranstvu. Uže oblasti koje izučavaju saradnici na Katedri su:

  •     Ispitivanje uticaj različitih hemijskih parametara na stabilnost organskih UV filtera u kremama za zaštitu od sunca;

  •     Razvoj i validacija analitičkih metoda za kontrolu kvaliteta kozmetičkih proizvoda

  •     Razvoj i validacija analitičkih metoda za kontrolu lijekova;

  •     Razvoj i validacija analitičkih metoda za praćenje rezidua lijekova u okolišu i hrani;

  •     Ispitivanje spektroskopskih i hromatografskih osobina novosintetiziranih spojeva

logo.png
bottom of page