Rukovodilac Katedre za farmaceutsku analitiku:

Prof. dr Ervina Bečić

 

Zaposleni:

Redovni profesori:

Prof. dr Miroslav Šober

       - Biografija/CV

Vanredni profesori:

Prof. dr. Ervina Bečić

       - Biografija/CV

Prof. dr Jasmina Đeđibegović

       - Biografija/CV
Prof. dr Aleksandra Marjanović

       - Biografija/CV
Prof. dr Belma Imamović

       - Biografija/CV

 

Docenti:
Doc. dr Elma Omeragić

       - Biografija/CV
Doc. dr Mirza Dedić

       - Biografija/CV

 

Viši asistenti:
Dr sci. Amila Turalić

       - Biografija/CV

Asistenti:

Aida Lugušić, mr.ph.

       - Biografija/CV

Armina Gičević, mr.ph.

       - Biografija/CV

Emina Muftić, dr.vet.med.

       - Biografija/CV

Laboranti:

Sanela Alić, farmaceutski tehničar

Na Katedri za farmaceutsku analitiku se izučavaju specifični farmaceutski predmeti, koji u svojoj suštini u manjem ili većem obimu uključuju primjenu principa i metoda hemijske analize u rješavanju konkretnih problema na polju osiguranja kvaliteta lijekova i medicinskih proizvoda, praćenja prisustva stranih supstanci u okolišu i biološkom materijalu te određivanja kvaliteta prehrambenih proizvoda, dijetetskih suplemenata i kozmetičkih proizvoda.

Na ovoj Katedri se realizuje i značajan dio programa specijalizacija za magistre farmacije iz oblasti ispitivanja i kontrole lijekova, toksikološke hemije, sanitarne hemije, te nutricije i dijetetike, koje se odvijaju prema planu i programu Ministarstva zdravstva FBiH. 

Saradnici Katedre za farmaceutsku analitiku učestvuju i u izvođenju više obaveznih i izbornih predmeta na III ciklusu studija „Farmaceutska istraživanja“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i na II ciklusu interdisciplinarnog studija „Nutricionizam“ koji se realizuje na Univerzitetu u Sarajevu.

1/1

Uže oblasti interesa koje se izučavaju na Katedri su: zloupotreba lijekova u sportu, razvoj novih spektrofotometrijskih, spektrofluorimetrijskih i hromatografskih metoda za određivanje UV filtera u preparatima za zaštitu od sunca, degradacionh produkata UV filtera, rezidua antibiotika u površinskim vodama i uzorcima hrane, određivanje aktivnih supstanci u kozmetičkim proizvodima, kozmetici s posebnom namjenom i herbalnim lijekovima. Područja interesa Toksikološke hemije i Bromatologije na katedri su: određivanje nivoa postojanih organskih polutanata i teških metala u uzorcima iz okoliša i u biološkom materijalu; primjena pasivnih sistema za uzorkovanje iz okoliša; procjena rizika zbog izloženosti polutantima; in vitro testiranje antioksidativnog kapaciteta; kvalitet funkcionalne hrane i nutricionistički pristup rješavanju zdravstvenih i javno-zdravstvenih problema (procjena unosa, planiranje jelovnika i analiza). 


Na naučni interes i oblasti naučnog rada kojim se bave saradnici na Katedri je presudno uticala činjenica da je na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu 1983. godine formirana Laboratorija za kontrolu dopinga koja je tokom XIV Zimskih olimpijskih igara, ali i na drugim međunarodnim takmičenjima nakon toga, provodila kontrolu zloupotrebe lijekova od strane sportista. Te 1984. godine, Laboratorija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je bila deseta takve vrste na svijetu koju je akreditirao Međunarodni olimpijski komitet i Internacionalna atletska amaterska federacija (IAAF). Osnivač i rukovodilac Laboratorije je bio prof. dr. Branko Nikolin, koji je ujedno bio i profesor na predmetima Kontrola lijekova i Toksikološka hemija, što je onda presudno uticalo i na dalji razvoj saradnika koji su  izvodili nastavu na navedenim predmetima. 


Druga naučna oblast koja je odredila pravac razvoja Katedre je bila toksikologija okoliša, naročito ispitivanje prisustva postojanih organskih polutanata sa liste Stockholmske konvencije. Kao rezultat višegodišnjih aktivnosti u ovoj oblasti, na Katedri su realizovana tri međunarodna projekta sa Norveškim institutom za vode (NIVA), a nastavnici s Katedre su učestvovali u izradi Nacionalnog implementacionog plana za Stockhomlsku konvenciju u Bosni i Hercegovini.

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH