top of page

Rukovodilac Katedre za farmaceutsku biohemiju i laboratorijsku dijagnostiku:

Prof. dr Maja Malenica

 

Zaposleni:

Vanredni profesori:

Prof. dr Maja Malenica

        - Biografija

Prof. dr Tanja Dujić

        - Biografija

Prof. dr Tamer Bego

        - Biografija

Prof. dr Una Glamočlija

        - Biografija

Viši asistenti:

Selma Imamović Kadrić, mr.ph.

        - Biografija

Neven Mesedžić, mr.ph.

        - Biografija

   

Grupna_slika_KATEDRA_ZA_BIOHEMIJU_I_KLIN

Katedra za biohemiju i kliničke analize predstavlja jednu od najstarijih katedri na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koja postoji još od momenta njegovog osnivanja. Misija Katedre je obezbijediti visoko kvalitetnu edukaciju i razvoj naučnog istraživanja iz područja biohemije, kliničke biohemije, biohemije lijekova, farmakogenetike te biotehnologije i farmaceutske biotehnologije. Edukacijski programi koji se izvode na Katedri uključuju kvalitetno osmišljene programe iz navedenih područja integrisanog i trećeg ciklusa studija. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja Federacije BiH, Katedra aktivno učestvuje i u segmentu izvođenja nastavnog procesa na nivou specijalizacije iz Medicinske biohemije i laboratorijske dijagnostike, u njenom teorijskom dijelu.


Osnovni segmenti naučnog rada kojim se saradnici na Katedri bave se fokusiraju na mehanizme bolesti (dijabetes, predijabetes, metabolički sindrom) i identifikaciju novih bioloških markera koji se mogu koristiti u dijagnostici i praćenju navedenih bolesti i na  istraživanja iz oblasti farmakogenetike koja se vezuju uz optimalnu, personalizovanu terapiju gore navedenih poremećaja. Dijagnostička korist u razvoju novih markera (masne kiseline, imunološki markeri, jetreni enzimi, genetski markeri) se evaluira uz korištenje najsavremenijih metoda uz učešće stručnjaka iz kliničke prakse (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Opšta bolnica Tešanj, Opća bolnica “Dr. Abdulah Nakaš“), te stručnjaka iz inozemstva (Katedra za kliničku biohemiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija; Lund Univerzitet, Švedska; Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija; Univerzitetska bolnica Hradec Kralove, Češka Republika; Medicinski fakultet Univerziteta u Dundeeju, Velika Britanija). Ovakav intenzitet internacionalne i domaće saradnje je rezultovao izradom 14 naučnoistraživačkih projekata u periodu 2000-2018, odbranom pet doktorskih disertacija, te odbranom 16 magistarskih i velikog broja diplomskih radova. Trenutno se na Katedri realiziraju dva magisterija i četiri doktorske disertacije te dva naučnoistraživačka projekta od kojih je jedan internacionalnog karaktera te programi CEEPUS i Erasmus+. 


Saradnici katedre su aktivno uključeni u rad Udruženja medicinskih biohemičara BiH, Udruženja biohemičara i molekularnih biologa BiH, Udruženja genetičara BiH, Društva za biološki i medicinski inžinjering BIH, Evropske asocijacije dijabetologa (EASD), Farmaceutskog društva FBiH, te u rad Unesco katedre za bioetiku.

logo.png
bottom of page