top of page

Rukovodilac Katedre za farmaceutsku hemiju:

Prof. dr Selma Špirtović-Halilović

 Zaposleni:

Redovni profesori:

Prof. dr Samija Muratović

       - Biografija/CV

Prof. dr Selma Špirtović-Halilović

       - Biografija/CV

 

Vanredni profesori:
Prof. dr Elma Veljović

       - Biografija/CV

 

Docenti:
Doc. dr Amar Osmanović

       - Biografija/CV 

 

Laboranti:
Kenan Hodžić, farmaceutski tehničar

Grupna slika KATEDRA ZA FARMACEUTSKU HEM

Katedra za farmaceutsku hemiju osnovana je 1975. godine, a osnivač Katedre i prvi profesor je bila prof. dr. Blanka Bobarević. Nastavu iz kolegija Farmaceutska hemija držali su i prof. dr. Zorka Blagojević (1975-1976), prof. dr. Sote Vladimirov (1987-1991), profesori iz Beograda. Godine 1989. za docenta na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu izabrana je doc. dr. Fina Albahari, koja je držala nastavu do 1992. godine. U periodu od 1993. do 1996. godine, nastavu je vodila prof. dr. Meliha Lekić, tada docent na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a od 1996. do 2002. godine angažovana je prof. dr. Marica Medić-Šarić, profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu.


Prof. dr. Davorka Završnik izabrana je za docenta na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu 2002. godine, prof. dr. Samija Muratović 2011. godine, prof. dr. Selma Špirtović-Halilović 2013. godine i prof. dr. Elma Veljović 2016. godine.


Na Katedri za farmaceutsku hemiju razvijen je bogat naučnoistraživački rad, koji rezultuje izradom doktorskih disertacija i objavljivanjem radova u renomiranim časopisima, što se može vidjeti iz pojedinačnih bibliografskih podataka uposlenika Katedre.


Istraživanja se provode u sklopu realizacije mnogobrojnih međunarodnih i domaćih projekata, kao i saradnje  s naučnoistraživačkim institutima i fakultetima, kako u zemlji tako i u inostranstvu, što je navedeno u afilacijama objavljenih radova. Nastavnici Katedre su bili ili su voditelji ili učesnici 18 domaćih i međunarodnih projekata.


Naučnoistraživački rad nastavnika i saradnika obuhvata: 
•    dizajniranje lijekova (2D i 3D QSAR, doking studije, DFT analize)
•   sintezu biološki aktivnih spojeva (derivata kumarina, kinolon karbonskih kiselina, 5-hidroksialkilpirimidina, ksanten-3-on derivata, tetraketona,  aminotimokinona i benzopirona)
•    karaterizaciju upotrebom sofisticiranih analitičkih metoda (IR,1H/13C-NMR, MAS, X-ray)
•    ispitivanje fizičko-hemijskih osobina novosintetisanih spojeva i genotoksičnosti
•    ispitivanje njihove biološke aktivnosti (antibakterijske, antiviralne, antitumorske, antiagregacijske i analgetske)
•    ispitivanje uticaja novosintetisanih spojeva na aktivnost enzima (CIP, tirozinaza).

logo.png
bottom of page