top of page

Ispravka teksta javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - laborant

Zbog uočene greške u tekstu javnog oglasa za prijem u radni odnos na poziciju Laborant na nastavnim predmetima Analitička hemija I i Analitička hemija II objavljenog 02. 11. 2022. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu, web stranici Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta, Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo, dnevnim novinama Avaz roto press, Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski Fakultet objavljuje


ISPRAVKA TEKSTA JAVNOG OGLASA

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljenog 02. 11. 2022. Godine


Tekst javnog oglasa objavljenog 02. 11. 2022. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu, web stranici Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta, Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo, dnevnim novinama Avaz-roto press, mijenja se u dijelu koji se odnosi na NAPOMENA I OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE i glasi:


- O datumu, vremenu i mjestu obavljanja pismenog i usmenog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta www.ffsa.unsa.ba, u dijelu „Konkursi“, nakon zatvaranja Javnog oglasa. O konačnim rezultatima Javnog oglasa svi prijavljeni kandidati biće pismeno obaviješteni


- Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog oglasa/konkursa kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje


- Ako kandidat ne pristupi pismenom i usmenom ispitu, smatraće se da je odustao od dalje procedure Javnog oglasa


- Poslovnik o radu biće objavljen na oficijelnoj web stranici Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta www.ffsa.unsa.ba, u dijelu „Konkursi“


- Pitanja, listu propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit, kandidat može preuzeti na web stranici Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta www.ffsa.unsa.ba, u sekciji „Konkursi“


U ostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmjenjen.


Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja ove Izmjene na web stranici Univerziteta u Sarajevu, web stranici Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta, Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo, dnevnim novinama Avaz-roto press.Comments


logo.png
bottom of page