top of page

JAVNI KONKURS za izbor dekana na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 135. stav (3) i 137. stav (1) i (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 104. stav (2), člana 107. stav (1). člana 110., člana 111. stav (1), (2) i (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-3828/21 od 06.09.2021. godine, Vijeće Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu raspisuje


JAVNI KONKURS/NATJEČAJ

za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) na

Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

za mandatni period 1.1.2022-1.1.2026. godine


Kandidati za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) treba da ispunjavaju uvjete utvrđene članom 137. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/17) i članom 110. Statuta Univerziteta u Sarajevu i to:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine;

  • da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;

  • da je izabran u naučnonastavno zvanje u skladu sa članom 93. stav (2) alineja a), b) i c) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), (redovni profesor, vanredni profesor, docent);

  • da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak;

  • da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu u skladu sa članom 128. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17);

  • da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Dekan (rukovodilac organizacione jedinice) se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Uz svojeručno potpisanu Prijavu, kandidati su obavezni dostaviti:

1) Biografiju/životopis potpisanu od strane kandidata;

2) Opis naučnog i stručnog rada potpisan od strane kandidata;

3) Program rada za mandatni period potpisan od strane kandidata (u printanoj i elektronskoj formi);

4) Izvod iz matične knjige rođenih;

5) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca);

6) Odluku o izboru u naučnonastavno zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta;

7) Potvrdu da je u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;

8) Potpisanu i ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrđuje sljedeće:

· da nije politički angažovan u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa,

· da uredno ispunjava obaveze utvrđene članom 94. stav (1) alineja g) Zakona o visokom obrazovanju (odnosi se samo na kandidate u naučnonastavnom zvanju redovnog profesora)

· da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.


Na web stranici Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – www.ffsa.unsa.ba kandidati mogu preuzeti obrazac Izjave koja po tom osnovu čini sastavni dio ovog Javnog konkursa/Natječaja.


Konkursna dokumentacija uz Prijavu se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.


Kandidati koji ispunjavaju uvjete za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) javno će prezentirati ponuđeni program rada na sjednici Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

· Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak;

· Ovjerenu Izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine.


Javni konkurs/Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet, ul. Zmaja od Bosne br. 8 preporučeno putem pošte u zatvorenoj koverti (sa naznakom Prijava na Javni konkurs/Natječaj za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu-ne otvarati-otvara Komisija) ili direktno na Protokol, od 09-15h. Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 033/586-183.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkursna dokumentacija neće se vraćati.Izjava za kandidate u zvanju redovnog profesora
.docx
Download DOCX • 15KB

Izjava za kandidate u zvanju vanrednog profesora i docenta
.docx
Download DOCX • 14KB

Comments


logo.png
bottom of page