top of page

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos


Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18), Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-28548-19/22 od 21.07. 2022. godine, člana: 12. i 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-47872-28/21 od 30. 12. 2021. godine, Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-820-1/21 od 26. 01. 2021. godine i Odluke Dekana Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, broj: 0101-437/23 od 30. 01. 2023. godine, a u skladu sa članom 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine KS”, broj: 19/21 i 10/22), raspisuje se

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos


1. STRUČNI SARADNIK ZA OBAVLJANJE IKT POSLOVA

1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijemeUslovi:


Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine F BiH“, broj: 22/16 i 89/18, 44/22), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:


- VSS tehničkih, prirodno – matematičkih ili društvenih nauka 180/240-300 ECTS

- 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- poznavanje engleskog jezikaMjesto obavljanja rada:

Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski Fakultet, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo


Iznos osnovne plaće neto: 1.518,00 KM


Radno vrijeme:


08:00 – 16:00 (ponedjeljak – petak)


Opis poslova:

- Konfigurisanje i održavanje mreže, hardverska, softverska i korisnička podrška,

- administrator web stranice,

- ažuriranje svih vrsta elektronskih evidencija,

- te obavlja i druge zadatke i poslove po nalogu sekretara i dekana Fakulteta

Potrebni dokumenti (orginal ili ovjerenje kopije)


· vlastoručno potpisana prijava na javni oglas

· kratka biografija/CV

· uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

· izvod iz matične knjige rođenih

· diploma završenog fakulteta tehničkih, prirodno – matematičkih ili društvenih nauka

· dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima za traženu radnu poziciju (potvrda poslodavca)

· dokaz o znanju engleskog jezika

· ovjerenu izjavu da nije otpušten/a iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere


NAPOMENE:


Probni rad

- Za navedenu poziciju je obavezan probni rad u trajanju od 3 (slovima: tri) mjeseca


Provjera znanja


- Sa kandidatima/kinjama koji budu ispunjavali posebne uslove, obavit će se pismeni i usmeni ispit

- Kandidati/kinje mogu pitanja za pismeni ispit, listu propisa i literature iz oblasti iz kojih će polagati usmeni i pismeni ispit pronaći na web stranici poslodavca – https://www.ffsa.unsa.ba


Prednost u zapošljavanju po posebnim propisima


Prioritet u zapošljavanju imaju osobe obuhvaćene članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja Bosne i Hercegovine („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 31/22). Kao dokaz da su obuhvaćeni ovim zakonom, kandidati/kinje, uz prijavu na Javni oglas prilažu i odgovarajuće dokumente (potvrde, uvjerenja i sl.), a odabir ovih kandidata/kinja vršit će se u skladu s uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo, općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 37/20, 27/21), te Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo, općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 38/20, 28/21).


Kandidati/kinje ostvaruju pravo na prioritet u zapošljavanju ukoliko ispunjavaju jedan od sljedećih uslova: da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba JU Služba za zapošljavanje KS ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koje posjeduju, ili da su zaposleni po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme. Pored ispunjavanja jednog od navedenih uslova, kandidati moraju imati prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo.


Kako bi dokazali naprijed navedeno, kandidati/kinje trebaju dostaviti:


- Dokaz da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba JU Službe za zapošljavanje KS (Uvjerenje sa biroa ne starije od datuma objave oglasa) ili dokaz da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koje posjeduju (Potvrda poslodavca sa obaveznom naznakom stručne spreme s kojom je radnik zasnovao radni odnos kod poslodava ne stariji od datuma objavljivanja javnog oglasa) ili dokaz da su zaposleni na određeno vrijeme (Potvrda/Uvjerenje poslodavca da je radni odnos zasnovan na određeno vrijeme ne starija od datuma objavljivanja javnog oglasa).

- Prijavu prebivališta/boravišta (CIPS prijava) u KS ne stariju od 3 mjeseca od dana izdavanja kod nadležnog organa

- Dokumentaciju kojom se dokazuje status korisnika prava*Popis dokumentacije kojom se dokazuje status korisnika po predmetnoj Uredbi

Redni broj:

Pripadnost branilačkoj kategoriji

Naziv dokaza- dokumenta

Organ koji ga izdaje

1

Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

-Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

-Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida- poginulog, umrlog i nestalog branioca i

-Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

2

Ratni vojni invalid

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

3

Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

4

Demobilizirani branioci

Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

5

Dijete:

a)ratnog vojnog invalida

b)dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

c)demobiliziranog branioca


Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

Rješenje o priznatom pravu na:

a)invalidninu

b)mjesečni novčani dodatak

c)uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

a) i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c)Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

6

Supruga ratnog vojnog invalida

Uvjerenje o statusu supruge ratnog vojnog invalida

- Rješenje o priznatom pravu na invalidninu

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu


Način i rok predaje prijava


Vlastoručno potpisane prijave sa potrebnom dokumentacijom i kraćom biografijom (ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, tačna adresa stanovanja) se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“, u roku od 10 (deset) dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama, te na internet stranicima: Univerziteta u Sarajevu (https://www.unsa.ba/), Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta (https://www.ffsa.unsa.ba), i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (https://szks.ba/posao/), lično ili preporučenom poštom na adresu sjedišta poslodavca:


UNIVERZITET U SARAJEVU-FARMACEUTSKI FAKULTET

Zmaja od Bosne br.8

71000 SARAJEVO


O rezultatima oglasa svi prijavljeni kandidati/kinje biće obavješteni u pismenoj formi.


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave (kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene) neće se uzeti u razmatranje.


Kandidat/kinja koji bude izabran/a, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje su konkurisali, te uvjerenje da se protiv istih ne vodi krivični posutpak.


Kontakt za dodatna obavještenja u vezi konkursa: 033/586-480, Nerma BahtanovićTekst konkursa IKT
.
Download • 70KB
Comentários


logo.png
bottom of page