top of page

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), člana 193.,194., 200., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-954/21 od 04.03.2021. godine, 0101-950/21 od 04.03.2021.godine, 0101-0101-940/21 od 03.03.2021.godine, 0101-952/21 od 04.03.2021.godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-57/21 od 31.03.2021.godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu dana 15.04.2021.godine raspisuje


K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu


I

Raspisuje se Konkurs za izbor akademskog osoblja na nastavnim predmetima:

1. “Analitička hemija I“ i „Analitička hemija II“ - izbor nastavnika u zvanje docenta (puno radno vrijeme), 1 (jedan) izvršilac,

2. „Bromatologija“ - izbor nastavnika u zvanje docenta (puno radno vrijeme), 1 (jedan) izvršilac

3. „Farmaceutska informatika“ - izbor nastavnika u zvanje docenta , 50% radnog vremena i

4. „Farmaceutska statistika“, izbor nastavnika u zvanje docenta , 50% radnog vremena

5. „Fizikalna hemija I“ i „Fizikalna hemija II“- izbor saradnika u zvanje višeg asistenta (puno radno vrijeme), 1 (jedan) izvršilac

II


U skladus članom 96. Zakona ovisokom obrazovanjuKantona Sarajevoi člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu uslovi za izbor u nastavno-naučna zvanja su sljedeći:

Viši asistent:

b) viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij)odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period u zvanju asistenta, sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5,

Docent :

d) docent: naučni stepen doktora u oblasti za koju se bira, najmanje tri naučna rada iz

oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u

relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;


Za poziciju 1. uslov je doktorat hemijskih nauka.

Za poziciju 2. uslov je doktorat farmaceutskih, veterinarskih ili poljoprivrednih nauka.

Za poziciju 3. uslov je doktorat farmaceutskih ili informatičkih nauka.

Za poziciju 4. uslov je doktorat farmaceutskih, matematičkih ili ekonomskih nauka.

Za poziciju 5. uslov je stepen drugog ciklusa studija (magisterij) odnosno integrisani ciklus studija hemijskih nauka.


Kandidati su uz prijavu na konkurs dužni dostaviti:

- biografiju (Curriculum vitae) (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u)

- spisak objavljenih naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u) , kao i same radove iz oblasti za koju se vrši izbor;

- Ovjerene kopije diploma odgovarajućeg fakulteta za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog), odnosno integriranog i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu ili potvrdu da je postupak u toku), te drugu dokumentaciju o stečenom zvanju;

- potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani; te dokaz o objavljivanju dodatnih naučnih radova u citatnim bazama podataka prema članu 193.stav 4) i stav.5);

- dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) i (5) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), u slučaju prijevremenog napredovanja;

- dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovorajućom naučnom oblasti, ukoliko ih posjeduju;

- original ili ovjerenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih;

- original ili ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu.


Kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.


Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava će se smatrati nepotpunom.


III


Prijave sa potpunom dokumentacijom se podnose lično putem protokola ili putem pošte na adresu:

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 8. (sa naznakom za Konkurs za izbor akademskog osoblja) – kontakt osoba: Đenita Krnić, dipl.iur., Sekretar Farmaceutskog fakulteta, tel. broj: 033-586-183 ili Nina Oručević, dipl. iur., stručni saradnik za pravna i kadrovska pitanja, tel. broj: 033-586-196.


Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Priložena dokumentacija po Konkursu se ne vraća.

תגובות


logo.png
bottom of page