top of page

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja objavljen 16.03.2019.

Univerzitet u Sarajevu

Farmaceutski fakultet

Na osnovu čl.103.stav 1. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Sl.Novine KS“, br:33/17), čl.201 i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br: 0101-907/19 od 07.02.2019.godine i Odluke Senata br: 01-8-73/19 od 27.02.2019.godine, Farmaceutski fakultet u Sarajevu raspisuje


K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu


Raspisuje se konkurs za izbor :

Nastavnika u zvanje redovnog profesora na nastavnom predmetu „Opšta hemija“ -1 izvršilac, puno radno vrijeme,


U skladu s članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu uslovi za izbor u zvanje:

- redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.


Za poziciju 1. uslov je doktorat hemijskih nauka.


Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, programe javno predstavljenih projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,

b) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom zvanju (ovjerena kopija)

c) uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju)

d) listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova , kao i same radove (ukoliko iste posjeduje)

e) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti (ukoliko iste posjeduje)

f) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje


Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.


Kandidati su dužni u svojoj prijavi naznačiti poziciju i zvanje za koje se prijavljuju.


Prijave sa potpunom dokumentacijom se dostavljaju na adresu Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu,ul.Zmaja od Bosne broj 8 ili u prostorije Sekretarijata Fakulteta. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.


NAPOMENA: Tekst konkursa je objavljen 16.03.2019. na staroj web stranici Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te se tekst ponovno objavljuje na novoj stranici zbog nedostupnosti konkursa uslijed brisanja stare stranice.

Commenti


logo.png
bottom of page