top of page

KONKURS - Klinička biohemija I i Klinička biohemija II


UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), člana 193., člana 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-6008/19 od 10.10.2019. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-32-113/19 od 30.10.2019. godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu dana 14.11.2019. godine raspisuje


K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu


I


Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora (puno radno vrijeme) na nastavnim predmetima:

“Klinička biohemija I“ i “Klinička biohemija II“ - 1 (jedan) izvršilac


II


U skladu s članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu uslovi za izbor u nastavno-naučna zvanja su sljedeći:


Vanredni profesor :

e) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija


Za navedenu poziciju za izbor nastavnika uslov je doktorat farmaceutskih nauka.


Kandidati su uz prijavu na konkurs dužni dostaviti:

 • biografiju (Curriculum vitae) (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u)

 • spisak objavljenih naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u) , kao i same radove iz oblasti za koju se vrši izbor;

 • listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u), kao i same knjige i radove

 • ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka te drugu dokumentaciju o stečenom zvanju;

 • kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje;

 • potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani; te dokaz o objavljivanju dodatnih naučnih radova u citatnim bazama podataka prema članu 193. stav 4;

 • dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod, kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;

 • dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;

 • dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa članom 115. stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i članom 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete;

 • dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav 4 Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), u slučaju prijevremenog napredovanja;

 • podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovorajućom naučnom oblasti;

 • original ili ovjerenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih;

 • original ili ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu.


Kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava će se smatrati nepotpunom.


III


Prijave sa potpunom dokumentacijom se podnose lično putem protokola ili putem pošte na adresu:

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 8 (sa naznakom za Konkurs za izbor akademskog osoblja) – kontakt osoba: Đenita Krnić, dipl. iur., Sekretar Farmaceutskog fakulteta, tel. broj: 033-586-183 ili mr. Maja Skopljak, dipl. iur., stručni saradnik za pravna i kadrovska pitanja, tel. broj: 033-586-180.


Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Priložena dokumentacija po Konkursu se ne vraća.

Comments


logo.png
bottom of page