top of page

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Farmakognozija i hemija droga I i II

Updated: Nov 22, 2023

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


Na osnovu Člana 103. Stav 1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), Članova 193. i 194. te Članova 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-1638/20 od 07.05.2020. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-11-67/20 od 27.05.2020. godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu dana 08.06.2020. godine raspisuje


K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

I

Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora (puno radno vrijeme) na nastavnim predmetima:


1. „Farmakognozija i hemija droga I“ i „Farmakognozija i hemija droga II“ – 1 (jedan) izvršilac


II

U skladu sa Članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i Članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu, uslovi za izbor u nastavno-naučna zvanja su sljedeći:

Vanredni profesor:

e) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog studija.

Za navedenu poziciju za izbor nastavnika uslov je doktorat farmaceutskih nauka.


Kandidati su uz prijavu na Konkurs dužni dostaviti:

-Biografiju (Curriculum Vitae) (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u)

-Spisak objavljenih naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u), kao i same radove iz oblasti za koju se vrši izbor

-Listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u), kao i same knjige i radove

-Ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka te drugu dokumentaciju o stečenom zvanju

-Kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje

-Potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uslove za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani, te dokaz o objavljivanju dodatnih naučnih radova u citatnim bazama podataka prema Članu 193. Stav 4) Statuta Univerziteta u Sarajevu

-Dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod, kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje

-Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje

-Dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa Članom 115. Stav 2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i Članom 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uslove

-Dokaz o uspješno završenom mentorstvu najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog studija, u skladu sa Članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i Članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu

-Dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa Članom 115. Stav 4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), u slučaju prijevremenog napredovanja

-Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti

-Original ili ovjerenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih

-Original ili ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu.


Kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava će se smatrati nepotpunom.

III

Prijave sa potpunom dokumentacijom se podnose lično putem Protokola fakulteta ili putem pošte na adresu: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Zmaja od Bosne 8 (sa naznakom: za Konkurs za izbor akademskog osoblja) – kontakt osoba: Maja Skopljak, MA, dipl. iur., stručni saradnik za pravna i kadrovska pitanja, tel. broj: 033 586 180.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Priložena dokumentacija po Konkursu se ne vraća.

Comments


logo.png
bottom of page