top of page

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Klinička biohemija I i Klinička biohemija II

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


Na osnovu Člana 103. Stav 1) i Člana 115. Stav 4) Zakona o visokom obrazovanju, ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17), Člana 193. Stav 4), Članova 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-1132/20 od 05.03.2020. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-82/20 od 25.03.2020. godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu dana 13.04.2020. godine raspisuje


K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

I

Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora (puno radno vrijeme) na nastavnim predmetima:


1. "Klinička biohemija I" i "Klinička biohemija II" - 1 (jedan) izvršilac


II

U skladu s Članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17) i Člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu, uslovi za izbor u nastavno-naučna zvanja su sljedeći:


Vanredni profesor:

e) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija.


Za navedenu poziciju za izbor nastavnika uslov je doktorat farmaceutskih nauka.


Kandidati su uz prijavu na Konkurs dužni dostaviti:

-Biografiju (Curriculum Vitae) (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u)

-Spisak objavljenih naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u), kao i same radove iz oblasti za koju se vrši izbor

-Listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u), kao i same knjige i radove

-Ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka te drugu dokumentaciju o stečenom zvanju

-Kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje

-Potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uslove za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani, te dokaz o objavljivanju dodatnih naučnih radova u citatnim bazama podataka prema Članu 193. Stav 4) Statuta Univerziteta u Sarajevu

-Dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod, kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje

-Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje

-Dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa Članom 115. Stav 2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17) i Članom 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uslove

-Dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa Članom 115. Stav 4) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17), u slučaju prijevremenog napredovanja

-Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovorajućom naučnom oblasti

-Original ili ovjerenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih

-Original ili ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu.


Kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.


Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava će se smatrati nepotpunom.


III

Prijave sa potpunom dokumentacijom se podnose lično putem Protokola fakulteta ili putem pošte na adresu: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Zmaja od Bosne 8 (sa naznakom za Konkurs za izbor akademskog osoblja) – kontakt osoba: Maja Skopljak, MA, dipl. iur., stručni saradnik za pravna i kadrovska pitanja, tel. broj: 033 586 180.


Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Priložena dokumentacija po Konkursu se ne vraća.

Comments


logo.png
bottom of page