top of page

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu


Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-1267/21 od 05.04.2021. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-47/21 od 28.04.2021. godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu dana 15.06.2021. godine raspisujeKONKURS

ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA· NASTAVNIKA u zvanje REDOVNOG PROFESORA za nastavne predmete „Organska hemija I“ i „Organska hemija II“ na Katedri za prirodno – matematičke predmete u farmaciji na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;


Pored općih zakonskih uvjeta, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu.


Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavno zvanje, kandidati koji se prijavljuju prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor, kako slijedi:


Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te uspješno završeno mentorstvo najmanje po jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.


Za navedenu poziciju uslov je doktorat hemijskih nauka.


Kandidati za izbor redovnog profesora uz prijavu dostavljaju:


o biografiju (Curriculum vitae) (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u)

o spisak objavljenih naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u) , kao i same radove iz oblasti za koju se vrši izbor;

o listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u), kao i same knjige i radove

o ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka te drugu dokumentaciju o stečenom zvanju;

o kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje;

o potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani; te dokaz o objavljivanju dodatnih naučnih radova u citatnim bazama podataka prema članu 193.stav 4;

o dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod, kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;

o dokaz o uspješno završenom mentorstvu najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija; u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), te u skladu sa članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu

o dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), i članom 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete;

o dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), u slučaju prijevremenog napredovanja;

o podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovorajućom naučnom oblasti;

o original ili ovjerenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih;

o original ili ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu.Napomena:

Konkurs/natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose putem protokola ili putem pošte na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 8, (sa naznakom za konkurs). Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 033/586-183 (kontakt osoba Đenita Krnić, dipl.iur., sekretar) ili broj 033/586-583 (Nina Oručević, dipl.iur.)


Priložena dokumentacija po konkursu se ne vraća.


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page