top of page

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu - Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20), člana 193., člana 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-3610/21 od 23.07.2021. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-86/21 od 29.09.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski fakultet dana 13.10.2021. godine raspisuje


K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu – Farmaceutskom fakultetu


I

Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje docenta na nastavnim predmetima:


  1. “Farmaceutska informatika“ – 60% radnog vremena, 1 (jedan) izvršilac

  2. „Farmaceutska statistika“ – 50% radnog vremena, 1 (jedan) izvršilacII


U skladu s članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu uslovi za izbor u nastavno-naučna zvanja su sljedeći:


Docent :

d) docent: naučni stepen doktora u oblasti za koju se bira, najmanje tri naučna rada iz

oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u

relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;


Za navedenu poziciju za izbor nastavnika uslov je doktorat farmaceutskih nauka.


Kandidati su uz prijavu na konkurs dužni dostaviti:


- biografiju (Curriculum vitae) (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u)

- spisak objavljenih naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u) , kao i same radove iz oblasti za koju se vrši izbor;

- ovjerene kopije diploma odgovarajućeg fakulteta za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra, i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog), odnosno integriranog i III (trećeg) ciklusa studija po bolonji ili rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije ako je stečena u inostranstvu ili potvrdu da je postupak u toku, te drugu dokumentaciju o stečenom zvanju,

- dokaz o pokazanim nastavničkim sposobnostima kod izbora u zvanje docenta,

- potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u predhodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani; te dokaz o objavljivanju dodatnih naučnih radova u citatnim bazama podataka prema članu 193. stav (4),

- dokaz o dodatno objavljenim radovima u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ 33/17), u slučaju prijevremenog napredovanja,

- dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti ukoliko ih posjeduju,

- orginal ili ovjerenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

- orginal ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu


Kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.


Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava će se smatrati nepotpunom.


III


Prijave sa potpunom dokumentacijom se podnose lično putem protokola ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski fakultet, Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 8. (sa naznakom za Konkurs za izbor akademskog osoblja) – kontakt osoba: Đenita Krnić, dipl.iur., Sekretar Farmaceutskog fakulteta, tel. broj: 033-586-183 ili Nina Oručević, dipl. iur., stručni saradnik za pravna i kadrovska pitanja, tel. broj: 033-586-196.


Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Priložena dokumentacija po Konkursu se ne vraća.


Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page