top of page

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu - Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 193., 194., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-5351/21 od 05.11.2021.godine i 0101/5352/21 od 05.11.2021.godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-20-46/21 od 24.11.2021.godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-20-47/21 od 24.11.2021.godine Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu dana 15.12.2021. godine raspisuje


K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu


I

Raspisuje se Konkurs za izbor saradnika u zvanje viši asistent (puno radno vrijeme) na nastavnim predmetima:

  1. “Farmakognozija i hemija droga I“ i “Farmakognozija i hemija droga II“ - 1 (jedan) izvršilac

  2. „Farmakokinetika“ i „Klinička farmacija“-1 (jedan) izvršilac

II


U skladus članom 96. Zakona ovisokom obrazovanjuKantona Sarajevoi člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu uslovi za izbor u nastavno-naučna zvanja su sljedeći:

Viši asistent:

- stepen drugog ciklusa studija (magisterij) odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period u zvanju asistenta (sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5)

Za navedenu poziciju za izbor saradnika uslov je -magistar farmacije (300 ECTS).

Kandidati su uz prijavu na konkurs dužni dostaviti:

- biografiju (Curriculum vitae) (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u)

- spisak objavljenih naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u) , kao i same radove iz oblasti za koju se vrši izbor;

- ovjerenu kopiju diploma odgovarajućeg fakulteta za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme i naučnog stepena magistra ili ovjerena kopija diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa integrisanog studija, te drugu dokumentaciju o stečenom zvanju;

- kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu ili potvrdu da je postupak u toku;

- potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje dvije godine nakon posljednjeg izbora, te ukoliko je od propisanih uvjeta za izbor u zvanje višeg asistenta dodatno objavio najmanje dva naučna rada u oblasti za koju se bira ili ako je u nastavi proveo najmanje dvije godine i upisao treći ciklus studija i uspješno izvršio sve svoje obaveze i položio sve ispite sa prve godine ovog studija, prema članu 193.stav 5. Statuta Univerziteta u Sarajevu;

- podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;

- original ili ovjerenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih;

- original ili ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu.


Kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.


Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava će se smatrati nepotpunom.

III


Prijave sa potpunom dokumentacijom se podnose lično putem protokola ili putem pošte na adresu:

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 8. (sa naznakom za Konkurs za izbor akademskog osoblja) – kontakt osoba: Đenita Krnić, dipl.iur., Sekretar Farmaceutskog fakulteta, tel. broj: 033-586-183 ili Nina Oručević, dipl. iur., stručni saradnik za pravna i kadrovska pitanja, tel. broj: 033-586-196.


Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Priložena dokumentacija po Konkursu se ne vraća.

Comentários


logo.png
bottom of page