top of page

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu - Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 193., člana 199., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu -Farmaceutskog fakulteta broj: 0101-1167/22 od 04.03.2022. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-4-101/22 od 30.03.2022.godine, Univerzitet u Sarajevu- Farmaceutski fakultet dana 20.04.2022. godine raspisuje


K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu -Farmaceutskom fakultetu


I

Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora (puno radno vrijeme) na nastavnim predmetima:

  1. “Farmaceutska hemija I“ i „Farmaceutska hemija II“- 1 (jedan) izvršilac


II


U skladus članom 96. Zakonao visokomobrazovanju KantonaSarajevo i člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu uslovi za izbor u nastavno-naučna zvanja su sljedeći:


Redovni profesor:

f) redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova (iz oblasti za koju se bira) objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, (sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora), te uspješno (završeno) mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.


Za navedenu poziciju za izbor nastavnika uslov je doktorat farmaceutskih nauka.


Kandidati su uz prijavu na konkurs dužni dostaviti:

- biografiju (Curriculum vitae) (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u)

- spisak objavljenih naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u) , kao i same radove iz oblasti za koju se vrši izbor;

- ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka te drugu dokumentaciju o stečenom zvanju;

- kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje;

- potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani; te dokaz o objavljivanju dodatnih naučnih radova u citatnim bazama podataka prema članu 193.stav 4;

- dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod, kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;

- dokaz o uspješno završenom mentorstvu najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija; u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), te u skladu sa članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu

- dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), i članom 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete;

- dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), u slučaju prijevremenog napredovanja;

- dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovorajućom naučnom oblasti, ukoliko ih posjeduju;

- original ili ovjerenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih;

- original ili ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu.


Kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.


Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava će se smatrati nepotpunom.


III


Prijave sa potpunom dokumentacijom se podnose lično putem protokola ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Sarajevu- Farmaceutski fakultet, Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 8. (sa naznakom za Konkurs za izbor akademskog osoblja) – kontakt osoba: Đenita Krnić, dipl.iur., Sekretar, tel. broj: 033-586-183 ili Nina Oručević, dipl. iur., stručni saradnik za pravna i kadrovska pitanja, tel. broj: 033-586-196.


Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Priložena dokumentacija po Konkursu se ne vraća.Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page