top of page

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu - Farmaceutskom fakultetu


 

Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20, 39/21), člana 193.,194., člana 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta broj: 0101-4132/21 od 23. 09. 2021. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta  u Sarajevu broj: 01-17-63/21 od 27. 10. 2021. godine, Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet  dana 15. 08. 2022. godine raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu - Farmaceutskom fakultetu

 

I

Raspisuje se Konkurs za izbor akademskog osoblja na nastavnim predmetima:

1. “Fizikalna hemija I“ i „Fizikalna hemija II“ – izbor nastavnika u zvanje docenta (puno radno vrijeme, 1 (jedan) izvršilac)

 

II

 

U skladu s članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ičlana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu uslovi za izbor u nastavno-naučna zvanja su sljedeći:

Docent :

d) docent: naučni stepen doktora u oblasti za koju se bira, najmanje tri naučna rada iz

   oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u

   relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;

 

Za navedenu poziciju za izbor nastavnika uslov je doktorat hemijskih nauka.

 

Kandidati su uz prijavu na konkurs dužni  dostaviti:

- biografiju (Curriculum vitae)  (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u)

- spisak objavljenih naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u) , kao i same radove iz oblasti za koju se vrši izbor;

- ovjerene kopije diploma odgovarajućeg fakulteta za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog), odnosno integriranog i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu ili potvrdu da je postupak u toku), te drugu dokumentaciju o stečenom zvanju;

- potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani; te dokaz o objavljivanju dodatnih naučnih radova u citatnim bazama podataka prema članu 193.stav 4) i 5);

- dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav 4) i 5) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), u slučaju prijevremenog napredovanja;

- dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovorajućom naučnom oblasti, ukoliko ih posjeduju;

- original ili ovjerenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih;

- original ili ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu.

 

Kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20,40/20 i 39/21) i Statutom Univerziteta  u Sarajevu.

 

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava će se smatrati nepotpunom.

 

III

 

Prijave sa potpunom dokumentacijom se podnose lično putem protokola ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet, 71000 Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 8. (sa naznakom za Konkurs za izbor akademskog osoblja) – kontakt osoba: Đenita Krnić, dipl.iur., Sekretar Farmaceutskog fakulteta, tel. broj: 033-586-183 ili Nina Oručević, dipl. iur., stručni saradnik za ljudske resurse, tel. broj: 033-586-196.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Priložena dokumentacija po Konkursu se ne vraća.

Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page