top of page

KONKURS Za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu – Farmaceutskom fakultetu

UNIVERZITET U SARAJEVU-

FARMACEUTSKI FAKULTET


Na osnovu člana 69. stav 1), 112. stav 1. i 2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 36/22), člana 193., 194., 201., 202. i 203. Statita Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta broj : 0101-535/23 od 02. 02. 2023. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-68/23 od 22. 02. 2023. godine, Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski fakultet dana 07. 03. 2023. godine raspisujeKONKURS

Za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu – Farmaceutskom fakultetu


Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje docenta (puno radno vrijeme) na nastavnom predmetu:

  • „Primjenjena mikrobiologija u farmaciji“ – 1 (jedan) izvršilac

U skladu s članom 112. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu uslovi za izbor u nastavno-naučna zvanja su sljedeći:

Docent:

  • Naučni stepen doktora u naučnoj oblasti na koju se bira, minimalno tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, od čega je jedan naučni rad objavljen u publikaciji relevantnim naučnim bazama podataka;


Kandidati su uz prijavu na konkurs dužni dostaviti:

  • Biografiju (Curriculum vitae) (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u)

  • Spisak objavljenih naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u), kao i same radove iz oblasti za koju se vrši izbor;

  • Ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka te drugu dokumentaciju o stečenom zvanju;

  • Kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje;

  • Dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ukoliko ih posjeduju;

  • Original ili ovjerenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih;

  • Original ili ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu


Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava će se smatrati nepotpunom.


Prijave sa potpunom dokumentacijom se podnose lično putem protokola ili putem pošte na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski fakultet, Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 8 (sa naznakom za Konkurs za izbor akademskog osoblja) – kontakt osoba: Nina Oručević, dipl. iur., stručni saradnik za ljudske resurse, tel. broj: 033-586-196.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Priložena dokumentacija po Konkursu se ne vraća.
コメント


logo.png
bottom of page