top of page

Konkurs za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2020/2021. godini

Na osnovu Člana 79. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), Člana 21. Stav 1) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa broj: 01-11-67/20 od 27.05.2020. godine i Odluke Vijeća broj: 0101-1120/20 od 05.03.2020. godine, Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet objavljuje


KONKURS

za upis studenata na

TREĆI CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

pod naslovom

FARMACEUTSKA ISTRAŽIVANJA

na Univerzitetu u Sarajevu - Farmaceutski fakultet u studijskoj 2020/2021. godini

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij pod naslovom Farmaceutska istraživanja. Studij se organizira u trajanju od tri studijske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane doktorske disertacije, stiče se akademska titula i naučno zvanje „doktor farmaceutskih nauka“. Cijena studija za jednu studijsku godinu iznosi 7000,00 KM (sedam hiljada konvertibilnih maraka). Kandidatu koji nije završio univerzitetski integrirani studij farmacije i u međuvremenu nije stekao zvanje magistra farmaceutskih nauka, Vijeće za doktorski studij pri upisu na doktorski studij može odrediti polaganje pojedinih predmeta ili dijelova predmeta (razlikovne predmete) iz univerzitetskog integriranog studija farmacije.

II

Na Konkurs se, pod jednakim uslovima, mogu prijaviti kandidati:

1. Iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji su završili integrirani univerzitetski studij farmacije, medicine, veterine ili stomatologije po bolonjskom sistemu studiranja ili su završili drugi ciklus studija biologije ili hemije ili stekli zvanje mastera struke zdravstvenih studija

2. Iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji su završili integrirani univerzitetski studij farmacije, medicine, veterine ili stomatologije po bolonjskom sistemu studiranja

3. Kandidati koji su stekli diplomu sa naučnim zvanjem magistra farmaceutskih, medicinskih, veterinarskih, stomatoloških, bioloških ili hemijskih nauka ili magistra zdravstvenih nauka, a prije uvođenja bolonjskog sistema studiranja na Farmaceutskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Veterinarskom fakultetu, Stomatološkom fakultetu, Fakultetu zdravstvenih studija ili Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu ili na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu. Ovim kandidatima priznaje se 60 ECTS bodova prilikom upisa na treći ciklus studija

4. Kandidati - strani državljani prijavljuju se na Konkurs uz uslov da dostave rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju stečene diplome. Ukoliko ovi kandidati, prilikom predaje dokumentacije na Konkurs, nisu izvršili nostrifikaciju, organizaciona jednica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis. Kandidat je dužan dostaviti potvrdu da je postupak nostrifikacije po njegovom zahtjevu u toku. Rješenje o nostrifikaciji je dužan dostaviti prilikom upisa na studij.

III

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti:

1. Biografiju

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Rodni list

4. Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju

5. Rješenje i/ili potvrdu o podnesenom zahtjevu o nostrifikaciji/akademskom priznavanju diplome koja je stečena u inostranstvu ili diplome stečene u nekoj od država bivše Jugoslavije nakon 06.04.1992. godine

6. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnog studija sa ocjenama iz pojedinih predmeta

7. Dokaz o poznavanju engleskog jezika na nivou koji omogućava komunikaciju putem govora i pisma, praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova i upotrebu računalnih programa

8. Kopije radova u kojima je kandidat autor ili koautor u naučno-istraživačkom članku (CC, SCI, SSCI)˟

9. Potvrdu voditelja naučnog programa o sudjelovanju na naučnom projektu u zemlji i/ili inostranstvu u trajanju najmanje 1 mjesec˟

10. Potvrdu o završenoj zdravstvenoj specijalizaciji˟

11. Uplatnicu na 50,00 KM u svrhu prijave na Konkurs.

Dokumenti označeni (˟) nisu obavezni i prilažu se od strane kandidata koji ih posjeduju. Svi traženi dokumenti predaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Konkursni materijali se ne vraćaju.

Uplatu u iznosu od 50,00 KM izvršiti na depozitni račun budžeta Kantona Sarajevo otvoren kod BBI banke:

Broj: 1411965320008475

Vrsta doznake: Prijava na Konkurs za upis na III ciklus studija - doktorski studij

Vrsta prihoda: 722631

Budžetska organizacija: 2104013

Općina: 077

Poziv na broj: 0000000030

IV

Kandidati koji ispunjavaju uslove upisa bit će izabrani u prijemnom postupku na osnovu sljedećih kriterija:

1. Uspjeha u toku studija

2. Demonstracije rezultata i motivisanosti za naučno-istraživački rad

3. Dodatnih bodova za zdravstvenu specijalizaciju i magistarski rad.

Kandidat stiče pravo upisa prema bodovima postignutim u prijemnom postupku i nakon potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obavezama studenta i fakulteta.

V

Minimalan broj kandidata/studenata koji se prima u ovom upisnom roku je pet. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati putem pošte na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet, Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71 000 Sarajevo ili dostaviti lično na Protokol Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prijave slati u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za upis na treći ciklus studija - doktorski studij“.

Comments


Commenting has been turned off.
logo.png
bottom of page