top of page

O B A V I J E S T O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz decembra 2018.godine, Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet objavljuje

O B A V I J E S T

O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom “Ispitivanje protektivnog djelovanja kurkumina, rosuvastatina i njihove kombinacije na adenin-induciranom modelu hronične bubrežne bolesti kod Wistar štakora” studentice Dine Lagumdžija, mr.ph. će se održati dana 09.11.2022. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, praktikum Katedre za farmakologiju i kliničku farmaciju.

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


logo.png
bottom of page