top of page

Obavijest o javnoj odbrani projekta doktorske disertacije

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz decembra 2018.godine, Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet objavljuje


O B A V I J E S T

O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom “Procjena učestalosti propisivanja potencijalno neprikladnih lijekova (PNL) u gerijatrijskih pacijenata s dijabetes melitusom tip 2 kroz usporedbu različitih eksplicitnih kriterija” studenta Anele Hadžifejzović Trnka, mr.ph. će se održati dana 19.12.2022. godine sa početkom u 11:00 sati u praktikumu Katedre za farmakognoziju Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta.

logo.png
bottom of page