top of page

Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za kandidata Amara Osmanovića, mr. ph.

Na osnovu Člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11),

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Amara Osmanovića, magistra farmacije.


KANDIDAT: Amar Osmanović, zaposlenik Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu


NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: „Sinteza i ispitivanje bioloških aktivnosti derivata 5-alkil pirimidina“


KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Prof. dr. Samija Muratović, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – predsjednik Komisije

Prof. dr. Davorka Završnik, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – mentor i član Komisije

Prof. dr. Selma Špirtović-Halilović, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – član Komisije


MJESTO I VRIJEME PREGLEDA IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Sekretarijat Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, od 08.05.2020. godine do 08.06.2020. godine, od 09:00 do 12:00 sati.


Eventualne primjedbe i sugestije se dostavljaju Komisiji, na Protokol fakulteta lično ili poštom preporučeno, na adresu Zmaja od Bosne 8, najkasnije do 08.06.2020. godine.

Recent Posts

See All

Comentários


logo.png
bottom of page