top of page

Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za kandidata Belmu Pehlivanović, mr. ph.

Updated: May 7, 2020

Na osnovu Člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11),

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Belme Pehlivanović, magistra farmacije.


KANDIDAT: Belma Pehlivanović, zaposlenik Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu


NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: „Ispitivanje utjecaja kurkumina i kombinacije kurkumina i rosuvastatina na lipidne parametre i njihovi pleiotropni učinci na in vitro/in vivo modelu“

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Prof. dr. Kemal Durić, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – predsjednik Komisije

Prof. dr. Fahir Bečić, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – mentor i član Komisije

Prof. dr. Jasna Kusturica, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – član Komisije


MJESTO I VRIJEME PREGLEDA IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Sekretarijat Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, od 13.04.2020. godine do 13.05.2020. godine, od 10:00 do 14:00 sati.


Eventualne primjedbe i sugestije se dostavljaju Komisiji, na Protokol fakulteta lično ili poštom preporučeno, na adresu Zmaja od Bosne 8, najkasnije do 13.05.2020. godine.

Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page