Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za kandidata Marijanu Marković-Boras

Updated: May 7, 2020

Na osnovu Člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11),


Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Marijane Marković-Boras, sveučilišnog magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine.


KANDIDAT: Marijana Marković-Boras, zaposlenik Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Sveučilišne kliničke bolnice Mostar


NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: „Utjecaj koncentracije homocisteina i odabranih parametara oksidativnog stresa i upale na ishod perkutane koronarne intervencije kod bolesnika sa dijabetesom“


KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Prof. dr. Besim Prnjavorac, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – predsjednik Komisije

Prof. dr. Adlija Čaušević, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – mentor i član Komisije

Prof. dr. Maja Malenica, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – član Komisije


MJESTO I VRIJEME PREGLEDA IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Sekretarijat Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, od 06.02.2020. godine do 07.03.2020. godine, od 10:00 do 14:00 sati.


Eventualne primjedbe i sugestije se dostavljaju Komisiji, na Protokol fakulteta lično ili poštom preporučeno, na adresu Zmaja od Bosne 8, najkasnije do 07.03.2020. godine.

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH