top of page

Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za kandidata Nadira Jordamovića, mr. ph.

Na osnovu Člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11),

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Nadira Jordamovića, magistra farmacije.


KANDIDAT: Nadir Jordamović, zaposlenik Eli Lilly BH d.o.o.


NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: „Fitohemijska analiza i ispitivanje potencijalnog farmakološkog djelovanja triterpenskih saponina u vrstama porodice Lamiaceae“


KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Prof. dr. Fahir Bečić, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – predsjednik Komisije

Prof. dr. Kemal Durić, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – mentor i član Komisije

Doc. dr. Haris Nikšić, docent Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – član Komisije


MJESTO I VRIJEME PREGLEDA IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Sekretarijat Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, od 08.05.2020. godine do 08.06.2020. godine, od 09:00 do 12:00 sati.


Eventualne primjedbe i sugestije se dostavljaju Komisiji, na Protokol fakulteta lično ili poštom preporučeno, na adresu Zmaja od Bosne 8, najkasnije do 08.06.2020. godine.

コメント


logo.png
bottom of page