Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za kandidata Selmu Zukić, mr. ph.

Na osnovu Člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11),

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Selme Zukić, magistra farmacije.


KANDIDAT: Selma Zukić, student III ciklusa studija Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu


NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: „2D i 3D QSAR studija derivata ksanten-3-on i ksanten-1,8-dion“


KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Prof. dr. Selma Špirtović-Halilović, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – predsjednik Komisije

Prof. dr. Davorka Završnik, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – mentor i član Komisije

Prof. dr. Samija Muratović, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – član Komisije

Doc. dr. Slavica Oljačić, docent Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – član Komisije

Prof. dr. Elma Veljović, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – član Komisije


MJESTO I VRIJEME PREGLEDA IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Sekretarijat Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, od 09.06.2020. godine do 09.07.2020. godine, od 08:00 do 16:00 sati.


Eventualne primjedbe i sugestije se dostavljaju Komisiji, na Protokol fakulteta lično ili poštom preporučeno, na adresu Zmaja od Bosne 8, najkasnije do 09.07.2020. godine.

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH