top of page

Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije

U Sarajevu, 02.07.2024. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU – FARMACEUTSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE NAIDE OMEROVIĆ ĆOROVIĆ, MR.PH.


U skladu s članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (01-1101-79/18 od 19.12.2018. godine), studentica III ciklusa studija „Farmaceutska istraživanja“


Naida Omerović Ćorović, mr.ph.


prezentirat će rezultate radne verzije doktorske disertacije pod naslovom:


„Evaluacija efikasnosti terapijskih protokola bolesti koronavirusa (COVID-19) kroz praćenje markera inflamacije i koagulacije, plinskih analiza krvi i radioloških nalaza pluća“ (naslov rada na engleskom jeziku: „Evaluation of the effectiveness of coronavirus disease (COVID-19) therapeutic protocols using inflammatory and coagulation markers, blood gas analyses and chest radiographs“)


Komisija za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-11-134/22 od 20.07.2022. godine, u sljedećem sastavu:


  1. Dr. Fahir Bečić, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta (predsjednik Komisije)

  2. Dr. Selma Škrbo, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta (mentorica, članica Komisije)

  3. Dr. Tamer Bego, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta (komentor, član Komisije)

  4. Dr. Besim Prnjavorac, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta (član Komisije)

  5. Dr. Nermina Žiga Smajić, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu –Farmaceutskog fakulteta (članica Komisije)

  6. Dr. Tanja Dujić, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta (zamjenska članica Komisije)


Prezentacija radne verzije doktorske disertacije zakazana je za utorak, 09.07.2024. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta, Učionica za doktorski studij (prizemlje), Zmaja od Bosne 8.Predsjedavajuća Vijeća doktorskog studija

_________________

Prof. dr. Tanja DujićObavjestenje_Naida_Omerovic_Corovic_2024-7-2
.pdf
Download PDF • 85KB

Comments


Commenting has been turned off.
logo.png
bottom of page