top of page

Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije

Updated: Apr 16


UNIVERZITET U SARAJEVU – FARMACEUTSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

O PREZENTACIJI RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE AMINE TUCAK-SMAJIĆ, MR.PH.

 

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (01-1101-79/18 od 19.12.2018. godine), studentica III ciklusa studija „Farmaceutska istraživanja“

  

Amina Tucak-Smajić, mr.ph.

 

prezentirat će rezultate radne verzije doktorske disertacije pod naslovom:

 

„Razvoj i karakterizacija katjonskih nanostrukturiranih lipidnih nosača za miRNK“ (naslov rada na engleskom jeziku: „Development and characterization of cationic nanostructured lipid carriers for miRNA“)

 

Komisija za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-16-96/22 od 27.10.2022. godine, u sljedećem sastavu:

  

  1. Prof. dr. Marija Glavaš-Dodov, redovna profesorica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“, Skoplje, Makedonija (Predsjednica Komisije)

  2. Prof. dr. Edina Vranić, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta (Mentorica, članica Komisije)

  3. Prof. dr. Andreas Zimmer, redovni profesor Univerziteta u Gracu, Austrija (Mentor, član Komisije)

  4. Prof. dr. Ognjenka Rahić, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta (Članica Komisije)

  5. Prof. dr. Alisa Elezović, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta (Članica Komisije)

  6. Prezentacija radne verzije doktorske disertacije, u hibridnom modu, zakazana je za utorak, 23.04.2024. godine sa početkom u 14:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, Praktikum iz nastavnog predmeta Industrijska farmacija (prvi sprat), ulica Zmaja od Bosne 8, te online putem Microsoft Teams platforme.

 

Pristupni podaci za Microsoft Teams platformu:

 

· Meeting ID: 398 760 111 963

· Passcode: Lfhtii


Sarajevo, 08.04.2024.

Predsjedavajuća Vijeća doktorskog studija

Prof. dr. Tanja Dujić


Prezentacija_radne_verzije_DD_2024_4_9
.pdf
Download PDF • 77KBRecent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page