top of page

OGLAS ZA ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA NA UNSA - FFSA

Na osnovu člana 13. stav 1. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službene novine Federacije BiH“ br. 75/20), Plana i Dopune plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika Kantona Sarajevo za 2021.godinu br. 02-30-4625-1/21 od 27.10.2021. i br. 02-33-0053/22 od 31.01.2022.godine i Odluke dekana br. 0101-1360/22 od 17.03.2022.godine, Dekan Univerziteta u Sarajevu- Farmaceutskog fakulteta objavljuje:


OGLAS ZA ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

NA UNIVERZITETU U SARAJEVU-FARMACEUTSKOM FAKULTETU


I

Specijalizacije se dodjeljuju iz oblasti:

- Farmaceutska tehnologija 3

- Farmaceutska zdravstvena zaštita 1

- Medicinska biohemija 4

- Klinička farmacija 1

- Fitofarmacija 2

- Ispitivanje i kontrola lijekova 1


II

Specijalizacije će se odvijati po Planu i programu specijalizacija za magistre farmacije („Službene novine Federacije BiH“ br. 75/20).


III

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- Da su magistri farmacije, odnosno da imaju završen farmaceutski fakultet;

- Da imaju položen stručni ispit;

- Da su radnici Univerziteta u Sarajevu-Farmaceutskog fakulteta;

- Da imaju najmanje 1 (jednu) godinu radnog staža u struci poslije položenog stručnog ispita;

IV

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće:

- Dokaz o završenom farmaceutskom fakultetu;

- Dokaz o položenom stručnom ispitu;

- Dokaz o radnom iskustvu u struci;

- Dokaz o radnom odnosu na Farmaceutskom fakultetu;

- Izvod iz matične knjige rođenih.


Dokazi se prilažu u vidu ovjerene fotokopije ili originala.


V

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

VI

U slučaju da se za određenu specijalizaciju prijavi više kandidata koji ispunjavaju uslove od broja slobodnih mjesta, dekan će imenovati komisiju koja će obaviti intervju sa kandidatima i na osnovu istog predložiti rang listu.

VII

Prijave sa popratnom dokumentacijom dostaviti na adresu Zmaja od Bosne br. 8, 71000 Sarajevo, putem pošte ili protokola.


Comments


logo.png
bottom of page