PONIŠTENJE KONKURSA

Na osnovu odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta broj:0101-911 /19 od 07.02.2019.godine, te odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, br:01-8-72/19 od 27.02.2019.godine


PONIŠTAVA SE KONKURS

za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, objavljen u Oslobođenju od 23.12.2018.godine:

-Nastavnik u sva zvanja na nastavnom predmetu:“Farmaceutska biotehnologija“-1

izvršilac,do 50% radnog vremena;

- Nastavnik u sva zvanja na nastavnom predmetu:„Farmaceutska informatika“-1

izvršilac,do 50% radnog vremena;

-Nastavnik u sva zvanja na nastavnom predmetu: i „Farmaceutska statistika“- “-1

izvršilac,do 50% radnog vremena;

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH