top of page

Provedena anketa o studentskoj evaluaciji rada nastavnika i saradnika na Farmaceutskom fakultetu

Vijeće Fakulteta razmatralo Izvještaj o provedenoj anketi o studentskoj evaluaciji rada nastavnika i saradnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu


Shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo br. 33/17), u periodu od 06.06.-05.07.2019. godine, Odbor za osiguranje kvaliteta Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je proveo anonimnu anketu dodiplomskih studenata našeg Fakulteta u cilju studentske evaluacije rada nastavnika i saradnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u toku ljetnog semestra akademske 2018/19. godine.

Učešće u anketi je uzelo 210 od ukupno 643 upisanih studenata, odnosno 32,66% studenata. Ovakav odziv je u skladu s anketama provedenim prethodnih godina, kada je izlaznost također iznosila približno 40%.

Prema rezultatima ankete, studenti su ukupni kvalitet rada nastavnika i saradnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu ocjenili kao vrlo dobar (prosječna ocjena za nastavnike 4,12 i saradnike 4,43), što je u skladu s prosječnim ocjenama prethodnih godina. Ovo ujedno govori o ujednačenom kvalitetu nastave tokom posljednjih godina.

Rezultati ankete i prijedlozi studenata su prezentirani na Trećoj redovnoj sjednici Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koja je održana 12.12.2019.

Kvantificirani su nedostaci i devijacije u procesu nastave, a Vijeće Fakuleta, šefovi podorganizacionih jedinica i Uprava fakulteta će kontinuirano raditi na unapređenju kvaliteta.

Većinom glasova članova Vjeća, usvojen je prijedlog Izvještaja o provedenoj anketi i rezultatima ankete pod nazivom „Evaluacija rada nastavnika i saradnika“ .

Slijedeća anketa studenata će biti provedena krajem nastave zimskog semestra akademske 2019/2020. godine, čime će se nastaviti kontinuirana aktivnost Odbora za osiguranje kvaliteta Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Prodekana za kvalitetna na praćenu i predlaganju mjera za poboljšanje kvaliteta rada nastavnika i saradnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


Dekan


Prof. dr Fahir Bečić

Comments


logo.png
bottom of page