top of page

Škola aplikativne fitoterapije

Nedavno je završena Škola aplikativne fitoterapije. O kakvom je obliku edukacije riječ i kojim kompetencijama ovladavaju kandidati koji su edukaciju uspješno završili? Interview sa Prof. dr Kemalom Durićem
Kontinuirana edukacija predstavlja instrument kojim se planira moderan pristup razvoju i monitoriranju vlastitih kompetencija, kako teoretskih tako i praktičnih, sa ciljem da se održi visok stepen profesionalnosti unutar vlastite profesije.


Uzimajući u obzir da je racionalna fioterapija medicinska disciplina alopatske prirode, koja se bazira na aktivnim principima koji imaju odgovarajući efekat u datoj dozi, potrebno je da farmaceuti i ljekari imaju kompletnu i ispravnu informaciju o karakteristikama, indikacijama i kontraindikacijama upotrebe ljekovitog bilja i biljnih preparata, na način da korisniku mogu garantovati pravilan način upotrebe u cilju održanja zdravlja.

Program je osmišljen na način da se usvojena znanja iskoriste u svakodnevnoj praksi: akceptirati dakle saznanja, instrumente i metodologije za davanje profesionalnog savjeta koji na naučnoj bazi objedinjuje potrebu za očuvanjem zdravlja, stila života i preparata na prirodnoj bazi, uzmajući u obzir mogućnost kombinovanja sa konvencionalnim lijekovima i drugim terapijskim postupcima.


Nastava je koncipirana u dva dijela. Opšti dio koji polaznicima omogućava sticanje praktičnih i teoretskih znanja iz farmakognozije, fitohemije, galenske farmacije kao i zakonske regulative vezane za fitopreparate. Specijalni dio je usmjeren na klinički aspekt i racionalan odabir fitopreparata za patologije pojedinih organskih sistema. Kompetencije koje se stiču ogledaju se u poznavanju ključnih znanja i vještina iz:

  • farmakognozije – metode i načine pripreme kvalitetne droge, ispitivanje kvalitete i poznavanje faktora varijabilnosti sadržaja droga;

  • fitohemije prirodnih produkata - odgovornih za farmakološki učinak prirodnih ljekovitih sirovina (droga);

  • galenske farmacije – osposobljenost za samostalno kreiranje i izradu galenskih pripravaka na principima racionalne fitoterapije;

  • akademska znanja, visoke kompetencije i praktične vještine primjene biljnih pripravaka, provjerene kvalitete, dokazanog djelovanja i sigurnosti u savjetodavne i terapijske svrhe;

  • primjene nutraceutika u cilju očuvanja zdravlja;

  • zakonodavstva na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou u području biljnih lijekova, dodataka prehrani, medicinskih i kozmetičkih pripravaka.


Ko su bili nosioci edukacije ovog akademskog usavršavanja?

Nastava se odvija u amfiteatrima i laboratorijama „Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu a predviđene su i posjete postrojenjima za preradu ljekovitog bilja kao i farmaceutskoj industriji. Program uključuje interaktivni rad polaznika u kojem se realizuje 90 sati teoretske nastave i praktičnog rada.


Najvećim dijelom, nosioci nastavne aktivnosti su profesori sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje svako izvodi dio nastave za koji je usko specijaliziran. Pored nastavnik Farmaceutskog fakulteta u nastavu su uključeni i eminentni stručnjaci iz prakse, ljekari specijalisti pedijatrije, ginekologije i drugi stručnjaci iz oblasti industrijske prerade ljekovitog bilja. Polaznicima se u sklopu 14 modula koje obuhvaća Program Škole aplikativne fitoterapije, približavaju trenutni trendovi u fitoterapiji i omogućava da na osnovu stečenog znanja primjenjuju racionalnu fitoterapiju koja će zadovoljiti osnovne postulate medicinske i farmaceutske deontologije.Šta je fitoterapija i koliko su njene metode liječenja naučno utemeljene?

Fitoterapija je grana medicine koja u svrhu liječenja podrazumijeva upotrebu ljekovitih biljaka i preparata na bazi ljekovitog bilja. Savremena medicina jasno razaznaje tradicionalnu fitoterapiju, koja se bazira na iskustvu i tradiciji upotrebe biljnih pripravaka i racionalnu fototerapiju koja je naučno utemeljena i čije su efikasnost i sigurnost primjene potvrđeni kliničkim studijama. Dakle racionalna fitoterapija se bazira na saznanjima farmakognozije, naučne discipline koja nam, daje informacije o kvaliteti biljnog materijala i njegovom fitohemijskom sastavu, i saznanjima farmakoloških istraživanja koja nam pružaju informacije o farmakokinetici i farmakodinamici pojedinih sastojaka, indikacijama, doziranju, kontraindikcijama, neželjenim efektima, ispravanom i najpogodnijem načinu primjene. Racionalna fitoterapija podrazumijeva i poznavanje interakcija koje se mogu javiti između herbalnih lijekova i konvencionalnih lijekova, kao i interakcija sa hranom. Na bazi ovih naučnih činjenica, magistri farmacije i ljekari prave racionalan izbor odgovarajućeg biljnog lijeka ili preparata kao adijuvantne terapije ili monoterapije.


Koliko je ova oblast podložna narodnom vjerovanju i predanju i kako se struka nastoji izboriti sa time?

Korištenje biljaka u ljekovite svrhe je staro koliko i čovječanstvo. Nakon perioda dominacije sintetskih lijekova, zadnjih nekoliko decenija postoji veliki trend povratka prirodnom načinu liječenja i svjedoci smo jedne vrste renesanse u fitoterapiji. Tako se za upotrebu ljekovitog bilja i biljnih preparata odlučuje sve više pacijenata, a zdravstveni radnici ih sve više preporučuju kao potporu konvencinalnoj terapiji, a ponekada i kao i njenu zamjenu. Taj trend prati i porast broja fitopreparata koji se mogu naći na policama apoteka a biljni preparati se redovno reklamiraju na televiziji i preko interneta, a razvile su se i čitave nove industrije koje potrošačima (pacijentima) nude biljne preparate kao alternativnu terapiju.


Generalno gledajući, mislim da još uvijek preovledava mišljenje da sve što je prirodno, ujedno je i dobro i da ne postoji rizik od nežljenih efekata i mogućih interakcija a to jednostavno nije tačno! Samoliječenje i savjetovanje od strane osoba koje nisu adekvatno edukovane predstavljaju realnu opasnost za upotrebu fitopreparata. Koncept racionalne fitoterapija podrazumijeva upotrebu prirodnih ljekovitih sirovina i preparata na bazi ljekovitog bilja baziran na naučnim dokazima. Racionalna fitoterapija se zasniva na kliničkim ispitivanjima, standardizaciji sastava biljnih lijekova, definisanom indikovanom području i definisanom doznom režimu. Uzevši u obzir sve navedeno, vrlo je važno da se zdravstveni radnici kontinuirano educiraju i ažuriraju svoja znanja iz ove oblasti kako bi svojim pacijentima mogli dati korektnu i ispravnu informaciju.


Na ovoj edukaciji, kandidatima su predstavljeni i trenutni trendovi u fitoterapiji. Možete li nam iste podijeliti sa čitaocima časopisa Valetudo?

Na neki način sam kroz prethodna pitanja dao odgovor i na ovo pitanje ali ako želimo rezimirati i kratko sumirati trendove u fitoterapiji onda se oni odnose na nekoliko ključnih segmenata. Prije svega teži se osigurati korištenje biljne sirovine koja ispunjava sve kriterijume kvalitete koje zahtjeva farmaceutska struka i zakonska regulativa iz ove oblasti. Ovo je jako važno jer samo kvalitetna sirovina može osigurati pripremu kvalitetnog biljnog pripravka, koji ako je pravilno upotrebljen može dati željeni učinak. Najveći izazovi današnje fitoterapije su pitanja izrade standarda kvalitete, vrednovanje i potvrda sigurnosti upotrebe, pružanje dokaza o efikasnosti, razjašnjavanje mehanizma djelovanja i razvijanje modernih fitopreparata i fitokozmeceutika, kao i zakonska pitanja vezana za upotrebu biljnih preparata. Magistri farmacije i ljekari kao profesionalci i stručnjaci trebaju da znaju da sve što dolazi iz prirode ne mora da bude i korisno, što je čest marketinški slogan.


Često se čuje da u prirodi za svaku bolest postoji lijek u vidu bilja koje raste i dovoljno je poznavati njegova svojstva da bi se očuvalo zdravlje. Je li to zaista tako? Koliko je čovjek danas u partnertsvu sa prirodom?

Trenutna procjena je da na planeti Zemlji postoji oko pola miliona različitih biljnih vrsta, od kojih nam samo 70-80 mogu dati odgovore koji ostaju interesantni i danas. Čovjekova potreba da pokuša riješti i olakšati različite zdravstvene probleme datira koliko i samo čovječanstvo. Pokušaj alhemičara da pronađu eliksir mladosti, je jedan od načina razmišljanja da se u biljkama „kriju“ supstance koje mogu zaustaviti procese starenja i da mogu izliječiti svaku bolest.

Činjenica je da su iz biljaka ekstahirane i izolirane supstance poput morfina, kardiotoničnih glikozida, vinkristina i vinblastina, bez kojih su današnja moderna medicina i savremeni način liječenja nezamislivi. Dakle biljke predstavljaju ogroman potencijal i izvor novih supstanci koje potencijalno mogu biti ljekovite. U tom smislu jako podržavam istraživanja u oblasti farmakognozije, koja su razvojem modernih analitičkih tehnika, dobila na značaju i važnosti i siguran sam da će nova otkrića iz ove oblasti ponuditi nove molekule sa važnim farmakološkim učincima, sa kojim ćemo se moći suprotstaviti bolestima današnjice.


Školovali ste se u inostranstvu i možete dobro ocjeniti koliko je fitoterapija cijenjena vani u odnosu na našu zemlju i regiju?

Od praistorije pa sve do nekoliko decenija unazad, prirodni lijekovi su bili jedini na raspolaganju ljudskoj civilizaciji. Sintetski lijekovi su se počeli upotrebljavati tek pedesetih godina prošlog vijeka, nakon Drugog svjetskog rata, i većina tih lijekova potiče od prekursora prirodnog, prevashodno biljnog porijekla. Ako isključimo velike svjetske civilizacije poput Indijske, Kineske, Arapske, koje imaju jako veliku tradiciju upotrebe fitotopreparata, gdje fitoterapija čini sastavni dio službene medicine u tim zemljama, neosporna je činjenica da je upotreba biljnih preparata u zapadnim, razvijenim zemljama u porastu i da racionalna fitoterapija danas čini sastavni dio službene medicine i ovih zemalja.


Geografski i klimatski gledano Bosna i Hercegovina predstavlja vrlo pogodno tlo za rast i razvoj velikog broja biljnih vrsta. Odatle i dolazi iznimno bogata tradicija upotrebe ljekovitog bilja i tradicionalne fitoterapije kao načina liječenja. Kao i ostale evropske zemlje i Bosna i Hercegovina se trudi da zakonski što bolje uredi ovu oblast u pogledu uzgoja, prerade, prozivodnje, trgovine i upotrebe ljekoivitog bilja na način da se korisnicima i stanovništvu genralno, obezbjedi sigurna primjena biljnih preparata koji će zadovoljavati sve kriterije koje struka nalaže.


Možete li već sada najaviti II Školu aplikativne fitoterapije i kada će se održati?

Činjenica da je ova 1. generacija okupila 39. polaznika govori da je Program sa stanovišta potrebe apsolutno opravdao svoju namjenu. Ako je suditi po anketama koje su jako pozitivno ocjenile ponuđeni program i na osnovu prijava koje pristižu svaki dan, definitivno mogu najaviti održavanje još jednog ciklusa Škole aplikativne fitoterapije. Tačan datum početka upisa će biti obajvljen na web stranici Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu a planirano je početkom proljeća.Recent Posts

See All

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
logo.png
bottom of page