top of page

SARADNJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO SA FARMACEUTSKIM FAKULTETOM

SARADNJA ZAVODA SA AKADEMSKOM ZAJEDNICOM

Direktor Kosovac: Uspostava saradnje sa Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, razmjena iskustava i resursa donosi korist našim osiguranicima.

Planiramo zaključivanje Protokola o saradnji kojim će se omogućiti edukacija studenata iz oblasti farmakoekonomike i kontrole propisivanja lijekova.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Mr.sci.oec Muamer Kosovac i pomoćnica direktora za medicinske i farmaceutske poslove mr. Anesa Eminović razgovarali su sa dekanom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Prof.dr. Fahirom Bečićem i prodekanesom za kvalitet Prof.dr. Elmom Omeragić o modalitetima institucijalne saradnje...

Opširnije na linku: https://www.kzzosa.ba/saradnja-zavoda-sa-akademskom-zajednicom/


logo.png
bottom of page