top of page

Rukovodilac Katedre za toksikologiju:

Prof. dr Aleksandra Porobić

 

Zaposleni:

Redovni profesori:

Prof. dr. Aleksandra Porobić

Vanredni profesori:

Prof. dr Elma Omeragić

Viši asistenti:

Aida Lugušić, mr.ph.

      

Laboranti:

Sanela Alić, farmaceutski tehničar

Toksikološka hemija, predmet je koji se izučava na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu od samog osnivanja. Katedra je počela je sa radom u septembru školske 1975/76 godine i više puta je mijenjala naziv, a u maju 2021. godine dobila je sadašnji naziv Katedra za Toksikologiju. Od osnivanja do danas na Katedri se realizovala nastava iz predmeta Toksikološka hemija, kao i izbornih predmeta Toksikologija i sigurnost hrane i Zloupotreba lijekova u sportu. Katedra baštini dugu tradiciju naučno-istraživačkog rada i rada na brojnim projektima. U vrijeme održavanja Zimskih olimpijskih igara 1984. godine u Sarajevu, u okviru Katedre osniva se Olimpijska laboratorija za kontrolu dopinga, na čelu sa prof. dr Brankom Nikolin, jednim od osnivača Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu. Tada dolazi do potpunog opremanja katedre najsavremenijom opremom, a između ostalog HPLC i GC-MS sistem u to vrijeme, 1983. godine, bili su prvi takvi instrumenti u BiH. Tokom rata, na Katedri je osnovana RHB (radiološko-hemijsko-biološka) laboratorija, koja je radila do 1996. godine.

Na Katedri je realizovan veliki broj naučno-istraživačkih projekata finansiranih od domaćih i stranih finansijera. Posebno značajna je saradnja sa Norveškim institutom za istraživanje voda (NIVA), koji je bio partner u 3 međunarodna projekta, fokusirana na praćenje prisustva Postojanih organskih polutanata (POP) u rijekama u BiH, kao i na implementaciju Stockholmske konvencije o POPs.

Katedra za Toksikologiju partner je i CEEPUS mreže:'' Training and research in environmental chemistry and toxicology'', putem koje se realizuje mobilnost studenata i nastavnog osoblja sa Katedre.

Uže oblasti interesa koje se izučavaju na Katedri su: zloupotreba lijekova u sportu, toksikologija okoliša i ispitivanje postojanih organskih polutanata u okolišu i humanim uzorcima.

Na Katedri za Toksikologiju se izučavaju specifični farmaceutski predmeti (matični), koji u svojoj suštini u manjem ili većem obimu uključuju primjenu principa i metoda hemijske analize u rješavanju konkretnih problema na polju praćenja prisustva stranih supstanci u okolišu, hrani i biološkom materijalu.

Na ovoj Katedri se realizuje i značajan dio programa specijalizacije za magistre farmacije iz oblasti Toksikološke hemije, odnosno Analitičke i forenzičke toksikologije koji se odvijaju prema planu i programu Ministarstva zdravstva FBiH.

logo.png
bottom of page