Zašto odabrati Farmaceutski fakultet?

Zato što je student u fokusu nastavnog procesa. Obrazovanje na Farmaceutskom fakultetu je pedagoški proces kreiran tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspješan rad u  budućoj profesiji. Ono u konačnom ima za cilj oblikovanje magistra farmacije kao stručnjaka koji se, prema ukupnosti svojih osobina, znanja i sposobnosti, izdvaja i razlikuje od drugih fakultetski obrazovanih struka. Kandidati se na Farmaceutski fakultet upisuju nakon završene srednje škole, prema konkursu kojeg raspisuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Programom studija, magistar farmacije se osposobljava da sa farmaceutskog, hemijskog, biohemijskog, molekularno-biološkog i medicinskog stajališta istražuje, razvija i primijenjuje lijekove. Stiče  specifična znanja i vještine potrebne u istraživanju, razvoju i primjeni lijekova, kao i promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti, što doprinosi sveukupnoj boljoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva.​

Akademsko zvanje magistra farmacije, koje se stiče diplomiranjem na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, korespondira sa zvanjem Master of Pharmacy za regulisane profesije i kvalifikacijama za farmaceute prema Direktivi 2005/36/EC Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Šta poslije završetka studija?

Magistar farmacije je nakon studija osposobljen da samostalno radi u apoteci na poslovima obezbjeđivanja, izrade i izdavanje lijekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda. Samostalno radi u biohemijskim laboratorijama, razvija i primijenjuje različite metode i tehnike. Radi na razvoju i primjeni odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučno-istraživačkim, razvojnim, kontrolnim, biohemijskim i sintetskim laboratorijama. Samostalno radi na izolaciji principa iz prirodnih ljekovitih sirovina i karakterizaciji lijekova prirodnog porijekla te je aktivno uključen u provođenje fitoterapije. Samostalno provodi predformulaciju, formulaciju, izradu/proizvodnju i vrednovanje farmaceutskih oblika/nosača lijekova u laboratorijskom i industrijskom opsegu kao i biofarmaceutsku karakterizaciju farmaceutskih oblika. Samostalno izvodi karakteristične farmaceutsko-tehnološke operacije u laboratorijskoj i industrijskoj proizvodnji farmaceutskih oblika.

Predstavlja dio zdravstvenog stručnog tima u okviru kojeg sa ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima obezbjeđuje provođenje racionalne farmakoterapije, kao i drugih aktivnosti u vezi sa prevencijom i liječenjem bolesti i promocijom zdravog načina života. Obavlja poslove vezane za obezbjeđivanje dostupnosti, distribuciju i marketing lijekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda.

 

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRISANOG STUDIJA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI

Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH od 16.03.2020. godine, a u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom, prijemni ispit za upis u prvu godinu integrisanog studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2020/2021. godini se neće održati na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu integrisanog studija prvog i drugog ciklusa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2020/2021. godini vršit će se na osnovu:

 

- općeg uspjeha

- uspjeha iz maternjeg jezika, biologije, matematike i hemije (srednja škola)

- rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za studij farmacije (biologija, matematika i hemija)

- odličnog (5,0) uspjeha iz svih nastavnih predmeta i primjerenog vladanja u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

Plan upisa za ukupan broj studenata: 120, i to:

- redovni studenti koji se finansiraju na teret budžeta Kantona Sarajevo: 50

- redovni studenti koji se sami finansiraju: 65

- redovni studenti koji su strani državljani: 5.

Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integrisanog studija u akademskoj 2020/2021. godini, a koji će se organizovati na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu, raspisan je 05.06.2020. godine.

 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integrisanog studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba), i to u dva prijavna roka.

 

U vrijeme trajanja prijavnih rokova, kandidati imaju mogućnost izbora do tri fakulteta/akademije na koje se žele upisati.


Na web stranicama Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu i Informacionog sistema eUNSA nalaze se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na Informacioni sistem eUNSA te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.

Pripremljen je interaktivni vodič, dostupan na: www.upis.unsa.ba, kao i uputstva za online upis na Univerzitet u Sarajevu, dostupna na: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1A_jlcf-_u2S6efZHwSzDfu3kQ2fgwhr.

Koncept studiranja: 5 (I+II) + 3

Odsjeci: integrisani studij prvog i drugog ciklusa

E-mail: upis@ffsa.unsa.ba

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRISANOG STUDIJA ZA 2020/2021. GODINU POGLEDAJTE OVDJE.

TEKST KONKURSA PREUZMITE OVDJE.

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE NA STRANICI UNIVERZITETA U SARAJEVU KLIKNITE OVDJE.

OBAVIJEST O NAČINU PRIJAVE I RANGIRANJA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRISANOG STUDIJA ZA 2020/2021. GODINU POGLEDAJTE OVDJE.

DOKUMENTE KOJE JE POTREBNO DODATI NA SISTEM ZA ONLINE UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU POGLEDAJTE OVDJE.

OBAVIJEST ZA KANDIDATE ZA UPIS U I (PRVU) GODINU INTEGRISANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI I RASPORED OBAVLJANJA LJEKARSKIH PREGLEDA STUDENATA ZA UPIS NA FAKULTET U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI NA OSNOVU UPISNIH KVOTA POGLEDAJTE OVDJE.

ODLUKU O OSLOBAĐANJU PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI POSEBNIH KATEGORIJA STUDENATA POGLEDAJTE OVDJE.

PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRISANOG STUDIJA I I II CIKLUSA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI (PRVI PRIJAVNI ROK) POGLEDAJTE OVDJE.

OBAVIJEST O PRODAJI UPISNOG MATERIJALA ZA BRUCOŠE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA POGLEDAJTE OVDJE.

KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U PRILOGU.

OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI POGLEDAJTE OVDJE.

UGOVORE O STUDIRANJU ZA INTEGRISANI STUDIJSKI PROGRAM U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI POGLEDAJTE OVDJE.

REVIDIRANU KONAČNU RANG LISTU KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU STUDIJA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

OBAVIJEST O DRUGOM PRIJAVNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRISANOG STUDIJA I i II CIKLUSA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI POGLEDAJTE OVDJE.

OBAVIJEST O NAČINU PRIJAVE I RANGIRANJU KANDIDATA ZA DRUGI PRIJAVNI ROK ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRISANOG STUDIJA I I II CIKLUSA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI POGLEDAJTE OVDJE.

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU 2020/2021. - II UPISNI ROK - OVDJE

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU 2020/2021. - II UPISNI ROK - OVDJE

OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA - DRUGI UPISNI ROK POGLEDAJTE OVDJE.

REVIDIRANA KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU STUDIJA - OVDJE

OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA PREMA REVIDIRANOJ KONAČNOJ LISTI (DOPUNSKI UPISNI ROK) POGLEDAJTE OVDJE.

OBAVIJEST O PRIJEMU I DODJELI INDEKSA ZA STUDENTE UPISANE U PRVU GODINU STUDIJA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI POGLEDAJTE OVDJE.

OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA NA OSNOVU ODLUKE VLADE KANTONA SARAJEVO O PROŠIRENJU BROJA STRUKTURE STUDENATA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU POGLEDAJTE OVDJE.

logo.png
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH