IMG-6e4bf3663b2f0013d4ce5bd89a4ac53b-V.j

Zašto odabrati Farmaceutski fakultet?

Zato što je student u fokusu nastavnog procesa. Obrazovanje na Farmaceutskom fakultetu je pedagoški proces kreiran tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspješan rad u  budućoj profesiji. Ono u konačnom ima za cilj oblikovanje magistra farmacije kao stručnjaka koji se, prema ukupnosti svojih osobina, znanja i sposobnosti, izdvaja i razlikuje od drugih fakultetski obrazovanih struka. Kandidati se na Farmaceutski fakultet upisuju nakon završene srednje škole, prema konkursu kojeg raspisuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Programom studija, magistar farmacije se osposobljava da sa farmaceutskog, hemijskog, biohemijskog, molekularno-biološkog i medicinskog stajališta istražuje, razvija i primijenjuje lijekove. Stiče  specifična znanja i vještine potrebne u istraživanju, razvoju i primjeni lijekova, kao i promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti, što doprinosi sveukupnoj boljoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva.​

Akademsko zvanje magistra farmacije, koje se stiče diplomiranjem na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, korespondira sa zvanjem Master of Pharmacy za regulisane profesije i kvalifikacijama za farmaceute prema Direktivi 2005/36/EC Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije o priznavanju stručnih kvalifikacija.

IMG-4f253de89d7715fd7f63523e702eb86c-V.j

Šta poslije završetka studija?

Magistar farmacije je nakon studija osposobljen da samostalno radi u apoteci na poslovima obezbjeđivanja, izrade i izdavanje lijekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda. Samostalno radi u biohemijskim laboratorijama, razvija i primijenjuje različite metode i tehnike. Radi na razvoju i primjeni odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučno-istraživačkim, razvojnim, kontrolnim, biohemijskim i sintetskim laboratorijama. Samostalno radi na izolaciji principa iz prirodnih ljekovitih sirovina i karakterizaciji lijekova prirodnog porijekla te je aktivno uključen u provođenje fitoterapije. Samostalno provodi predformulaciju, formulaciju, izradu/proizvodnju i vrednovanje farmaceutskih oblika/nosača lijekova u laboratorijskom i industrijskom opsegu kao i biofarmaceutsku karakterizaciju farmaceutskih oblika. Samostalno izvodi karakteristične farmaceutsko-tehnološke operacije u laboratorijskoj i industrijskoj proizvodnji farmaceutskih oblika.

Predstavlja dio zdravstvenog stručnog tima u okviru kojeg sa ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima obezbjeđuje provođenje racionalne farmakoterapije, kao i drugih aktivnosti u vezi sa prevencijom i liječenjem bolesti i promocijom zdravog načina života. Obavlja poslove vezane za obezbjeđivanje dostupnosti, distribuciju i marketing lijekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda.

UPIS 2021/2022.

UGOVORI O STUDIRANJU:

logo.png