top of page

Javnost rada - Vijeće fakulteta

Na osnovu Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 21/19) Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet objavljuje dokumente kako slijedi:

logo.png
bottom of page