Rukovodilac Katedre za prirodno-matematičke predmete u farmaciji:

Prof. dr Šaćira Mandal

 

Zaposleni:

Redovni profesori:

Prof. dr Aida Šapčanin       

        - Biografija/CV

Prof.dr Senada Kalabušić - spoljni saradnik

Prof.dr Fehim Korać - spoljni saradnik

Vanredni profesori:
Prof. dr Hurija Džudžević-Čančar

       - Biografija/CV

Prof.dr Šaćira Mandal

       - Biografija/CV

Prof. dr Mirsada Salihović

       - Biografija/CV

Prof.dr Elvedin Hasović - spoljni saradnik

 

Docenti:
Doc. dr Mirha Pazalja

       - Biografija/CV

Doc. dr Senad Murtić - spoljni saradnik

Doc.dr Ermin Mašić - spoljni saradnik

Viši asistenti:

Dr sci. Emina Ramić

       - Biografija/CV

Amra Alispahić, magistar hemije

       - Biografija/CV
Alema Dedić, Mr. hemije

       - Biografija/CV

Asistenti:

Selma Korać, MA fizičke hemije

       - Biografija/CV

LaborantI:

Amra Džomba
Mubera Pehlivanović
Mediha Čubro

Naučni interes uposlenika Katedre se kreće u više pravaca:

 • usavršavanje analitičko-hemijskih metoda za mjerenje antioksidativnog kapaciteta tkiva i tjelesnih tekućina (ORAC i druge spektrofluorimetrijske i fotometrijske metode)

 • slobodni radikali i njihova uloga u neurodegeneraciji, posebno u Parkinsonovoj i Alzheimerovoj bolesti

 • prirodni antioksidansi, polifenoli, flavonoidi, antocijanidini i antocijanidinski glikozidi

 • odnos strukture i antioksidativnog djelovanja čistih organskih molekula i biomolekula

 • eksperimentalni modeli Alzheimerove bolesti, dijabetes mellitusa i cerebralnih bolesti, aloksan i streptozotocin model

 • analitika anorganskih i organskih polutanata  u  zemljištu i procjene zdravstvenog rizika

 • analitika slobodnih masnih kiselina – struktura u zdravlju i bolesti te razvoj specifičnih i osjetljivih metoda za identifikaciju masnih kiselina i njihovih metaboličkih derivata

 • istraživanje mehanizma i signalnih puteva masnih kiselina uključenih u regulaciju ekspresije i aktivnosti određenih gena u tip 2 dijabetes mellitusu i u drugim bolestima; buduća istraživanja fokusirana su na masne kiseline i slobodne masne kiseline u metabolomskim, a posebno lipidomskim istraživanjima

 • sinteza i strukturna karakterizacija novih acikličkih nukleozida i njihova biološka aktivnost

 • elektrohemijska karakterizacija rutenijevih kompleksnih spojeva i razvoj novih senzora za određene analite upotrebom rutenijevih kompleksa kao medijatora.

1/1

Katedra za prirodno-matematičke predmete u farmaciji Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu formirana je 2002. godine, nakon objedinjavanja nastavnih predmeta iz oblasti prirodnih nauka, a koji se izučavaju na Farmaceutskom fakultetu. Nastavnici i saradnici Katedre realizuju teoretsku i praktičnu nastavu na I, II i III godini integrisanog studija  Farmaceutskog fakulteta iz sljedećih predmeta: Opća hemija, Analitička hemija I, Analitička hemija II, Odabrana poglavlja iz analitičke hemije – Bioanalitička hemija, Anorganska hemija, Organska hemija I, Organska hemija II, Odabrana poglavlja iz organske hemije – Mehanizmi sinteze biološki aktivnih spojeva, Fizikalna hemija I, Fizikalna hemija II, Fizika, Matematika, Fiziologija biljaka i Sistematika i biogeografija biljaka.  


Istraživanja u koja su uključeni članovi Katedre izvode se u okviru projekata finansiranih od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo i Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke BiH.

logo.png
 • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH