top of page

Rukovodilac Katedre za hemiju u farmaciji:

Prof. dr Šaćira Mandal

 

Zaposleni:

Redovni profesori:

Prof. dr Aida Šapčanin       

       - Biografija/CV

Prof. dr Hurija Džudžević-Čančar

       - Biografija/CV

Prof. dr Mirsada Salihović

       - Biografija/CV

Prof.dr Šaćira Mandal

       - Biografija/CV

Vanredni profesor:

Prof. dr Mirha Pazalja

       - Biografija/CV

Docenti:

Doc. dr. Emina Ramić

       - Biografija/CV

Doc.dr. Alema Dedić

       - Biografija/CV

Doc. dr. Amra Alispahić

   - Biografija/CV

Viši asistenti:

Selma Korać, MA fizičke hemije

   - Biografija/CV

LaborantI:

Mubera Pehlivanović
Mediha Čubro

Grupna_slika_KATEDRA_ZA_PRIRODNO-MATEMAT

Naučni interes uposlenika Katedre se kreće u više pravaca:

  • usavršavanje analitičko-hemijskih metoda za mjerenje antioksidativnog kapaciteta tkiva i tjelesnih tekućina (ORAC i druge spektrofluorimetrijske i fotometrijske metode)

  • slobodni radikali i njihova uloga u neurodegeneraciji, posebno u Parkinsonovoj i Alzheimerovoj bolesti

  • prirodni antioksidansi, polifenoli, flavonoidi, antocijanidini i antocijanidinski glikozidi

  • odnos strukture i antioksidativnog djelovanja čistih organskih molekula i biomolekula

  • eksperimentalni modeli Alzheimerove bolesti, dijabetes mellitusa i cerebralnih bolesti, aloksan i streptozotocin model

  • analitika anorganskih i organskih polutanata  u  zemljištu i procjene zdravstvenog rizika

  • analitika slobodnih masnih kiselina – struktura u zdravlju i bolesti te razvoj specifičnih i osjetljivih metoda za identifikaciju masnih kiselina i njihovih metaboličkih derivata

  • istraživanje mehanizma i signalnih puteva masnih kiselina uključenih u regulaciju ekspresije i aktivnosti određenih gena u tip 2 dijabetes mellitusu i u drugim bolestima; buduća istraživanja fokusirana su na masne kiseline i slobodne masne kiseline u metabolomskim, a posebno lipidomskim istraživanjima

  • sinteza i strukturna karakterizacija novih acikličkih nukleozida i njihova biološka aktivnost

  • elektrohemijska karakterizacija rutenijevih kompleksnih spojeva i razvoj novih senzora za određene analite upotrebom rutenijevih kompleksa kao medijatora.

Katedra za prirodno-matematičke predmete u farmaciji Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu formirana je 2002. godine, nakon objedinjavanja nastavnih predmeta iz oblasti prirodnih nauka, a koji se izučavaju na Farmaceutskom fakultetu. Nastavnici i saradnici Katedre realizuju teoretsku i praktičnu nastavu na I, II i III godini integrisanog studija  Farmaceutskog fakulteta iz sljedećih predmeta: Opća hemija, Analitička hemija I, Analitička hemija II, Odabrana poglavlja iz analitičke hemije – Bioanalitička hemija, Anorganska hemija, Organska hemija I, Organska hemija II, Odabrana poglavlja iz organske hemije – Mehanizmi sinteze biološki aktivnih spojeva, Fizikalna hemija I, Fizikalna hemija II, Fizika, Matematika, Fiziologija biljaka i Sistematika i biogeografija biljaka.  


Istraživanja u koja su uključeni članovi Katedre izvode se u okviru projekata finansiranih od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo i Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke BiH.

logo.png
bottom of page