top of page

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na Farmaceutskom fakultetu

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


Na osnovu Člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 9/19), Saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-27713-22/20 od 29.07.2020. godine, Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos broj: 0101-1248/20 od 28.01.2020. godine, dana 26.08.2020. godine raspisuje se

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme


Osnovni podaci o poslodavcu:

Naziv: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Sjedište: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

Internet adresa poslodavca: www.ffsa.unsa.ba


Naziv radnog mjesta: Stručni saradnik u Uredu za osiguranje kvaliteta - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme


Opis poslova:

 • Organiziranje, koordiniranje i realizacija procesa osiguranja i unapređenja kvaliteta na fakultetu

 • Administrativna podrška Odboru za osiguranje kvaliteta pri saradnji s Odborom za upravljenje kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu

 • Podrška Odboru za osiguranje kvaliteta pri izradi Izvještaja o radu Odbora, koji se podnosi jednom godišnje Odboru za upravljanje kvalitetom

 • Ažuriranje informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu, aplikativnih baza podataka (s podacima o osoblju, resursima, objavljenim radovima, projektima, knjigama i dr.)

 • Obrada podataka prikupljenih radi analize prolaznosti po predmetima, analize opterećenja nastavnika i saradnika, izrade plana pokrivenosti izvođenja nastave, izrade dinamičkih planova napredovanja nastavnika i saradnika, kao i prikupljanje i obrada podataka radi analize uspješnosti studiranja i identifikacije uzroka nekvalitetnog i neefikasnog nastavnog procesa, administrativna podrška procesu studentske evaluacije rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa

 • Obrada podataka prikupljenih radi analize uspješnosti naučno-istraživačkog rada

 • Pisanje izvještaja za web stranicu fakulteta o održanim aktivnostima te proslijeđivanje istih Rektoratu Univerziteta u Sarajevu radi oglašavanja na web stranici Rektorata Univerziteta u Sarajevu

 • Priprema podataka za izradu Godišnjeg izvještaja o radu dekana u skladu s datim nadležnostima

 • Obavljanje i drugih poslova vezanih za osiguranje kvaliteta na osnovu odluka organa organizacione jedinice.


Uslovi za radno mjesto: VSS 240-300 ECTS - fakultet društvenog smjera, 1 (jedna) godina na istim ili sličnim poslovima, poznavanje engleskog ili drugog stranog jezika, poznavanje rada na računaru.

Opšti uslovi: Državljanin BiH i stariji od 18 (osamnaest) godina.

Prednost pri zapošljavanju: Prilikom zapošljavanja potrebno je dati prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju pod jednakim uslovima. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost. Izrazi koji se koriste u ovom Konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako i na muški i ženski rod.


Osnovna plata za radno mjesto: 1.228,50 KM.

Mjesto obavljanja rada: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo.

Radno vrijeme: 40 (četrdeset) sati sedmično (puno radno vrijeme), 08:00 - 16:00 h.


Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

 1. Prijava na Konkurs koja treba da sadrži biografiju, adresu, kontakt telefon

 2. Diploma završenog fakulteta društvenog smjera

 3. Potvrda o radnom iskustvu

 4. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu

 5. Dokaz o znanju jednog svjetskog jezika

 6. Dokaz o poznavanju rada na računaru

 7. Potvrda, uvjerenje ili drugi dokument o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava prioriteta u zapošljavanju.

Dokumenti koje kandidati prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.


NAPOMENA: O datumu, vremenu i mjestu polaganja pismenog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice fakulteta (www.ffsa.unsa.ba). Imena kandidata se neće objavljivati. Testiranje će biti obavljeno na BHS i engleskom jeziku. Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidati koji polože pismeni ispit bit će pismeno obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua. O rezultatima Konkursa svi prijavljeni kandidati bit će pismeno obaviješteni (u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke). Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave (kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene) neće se uzeti u razmatranje. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak.


Konkursni rok: Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, lično na Protokol fakulteta u periodu 09:00 - 12:00 h ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti s naznakom: Prijava na Konkurs za prijem radnika na Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu - NE OTVARAJ. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama Dnevni avaz, web stranici JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo", web stranici fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu. Bliže informacije se mogu dobiti na broj telefona: 033 586 180.

Comments


Commenting has been turned off.
logo.png
bottom of page