top of page

KONKURS za izbor akademskog osoblja - Farmaceutska biotehnologija

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


Na osnovu člana 69. stav 1), člana 176. stav 1) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, (Službene novine Kantona Sarajevo, broj:36/22), te člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 193., člana 199., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu -Farmaceutskog fakulteta broj: 0101-1050/23 od 06. 03. 2023. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-7-10/23 od 29. 03. 2023.godine, Univerzitet u Sarajevu -Farmaceutski fakultet raspisuje


K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu -Farmaceutskom fakultetu


I

Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora nepuno radno vrijeme -do 50% radnog vremena na nastavnom predmetu:

  1. “Farmaceutska biotehnologija“- 1 (jedan) izvršilac


II


U skladu s članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), i člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu uslovi za izbor u nastavno-naučna zvanja su sljedeći:Vanredni profesor:

e) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;


Za navedenu poziciju za izbor nastavnika uslov je doktorat farmaceutskih nauka

Kandidati su uz prijavu na konkurs dužni dostaviti:

- biografiju (Curriculum vitae) (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u)

- spisak objavljenih naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u) , kao i same radove iz oblasti za koju se vrši izbor;

- ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka te drugu dokumentaciju o stečenom zvanju;

- kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje;

- dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod, kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;

- dokaz o uspješno završenom mentorstvu najmanje jednog kandidata za stepen drugog ili integrisanog I i II ciklusa studija; u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), te u skladu sa članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu

- dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), i članom 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete;

- potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani; te dokaz o objavljivanju dodatnih naučnih radova u citatnim bazama podataka prema članu 193.stav 4 Statuta;

- dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), u slučaju prijevremenog napredovanja;

- dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovorajućom naučnom oblasti, ukoliko ih posjeduju;

- original ili ovjerenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih;

- original ili ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu.


Kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.


Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava će se smatrati nepotpunom.


III


Prijave sa potpunom dokumentacijom se podnose lično putem protokola ili putem pošte na adresu:

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 8. (sa naznakom za Konkurs za izbor akademskog osoblja) – kontakt osoba: Maja Skopljak, MA, iur., kontakt telefon: 033/586-182.


Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Priložena dokumentacija po Konkursu se ne vraća.Konkkurs Farmaceutska biotehnologija
.doc
Download DOC • 52KB


Recent Posts

See All

コメント


logo.png
bottom of page