top of page

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Organska hemija I i Organska hemija II

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


Na osnovu Člana 103. Stav 1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), Članova 193., 194., 200., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-2872/21 od 25.06.2021. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-40/21 od 22.07.2021. godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu dana 10.08.2021. godine raspisuje


K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu


I

Raspisuje se Konkurs za izbor akademskog osoblja na nastavnim predmetima:

  1. „Organska hemija I“ i „Organska hemija II“ - izbor nastavnika u zvanje docenta (puno radno vrijeme), 1 (jedan) izvršilac

II

U skladu sa Članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i Člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu, uslovi za izbor u nastavno-naučna zvanja su sljedeći:


Docent:

d) docent: naučni stepen doktora u oblasti za koju se bira, najmanje tri naučna rada iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti.


Za izbor nastavnika u zvanje docenta uslov je doktorat hemijskih nauka.


Kandidati su uz prijavu na Konkurs dužni dostaviti:

-Biografiju (Curriculum vitae) (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u)

-Spisak objavljenih naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u), kao i same radove iz oblasti za koju se vrši izbor

-Ovjerene kopije diploma odgovarajućeg fakulteta za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog), odnosno integrisanog i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu, ili potvrdu da je postupak u toku) te drugu dokumentaciju o stečenom zvanju

-Potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uslove za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani, te dokaz o objavljivanju dodatnih naučnih radova u citatnim bazama podataka prema Članu 193. Stavovi 4) i 5) Statuta Univerziteta u Sarajevu

-Dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa Članom 115. Stavovi 4) i 5) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 33/17), u slučaju prijevremenog napredovanja

-Dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ukoliko ih posjeduju

-Original ili ovjerenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih

-Original ili ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu.


Kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.


Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava će se smatrati nepotpunom.


III

Prijave sa potpunom dokumentacijom se podnose lično putem protokola ili putem pošte na adresu: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Zmaja od Bosne 8 (sa naznakom: za Konkurs za izbor akademskog osoblja) – kontakt osoba: Đenita Krnić, dipl. iur., sekretar Farmaceutskog fakulteta, tel. broj: 033 586 183 ili Nina Oručević, dipl. iur., stručni saradnik za pravna i kadrovska pitanja, tel. broj: 033 586 196.


Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Priložena dokumentacija po Konkursu se ne vraća.

Recent Posts

See All

Comentários


Os comentários foram desativados.
logo.png
bottom of page