top of page

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Podaci o poslodavcu:

(Naziv, sjedište, web stranica)

Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

 

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene Novine FBiH“, broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 3, 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21,10/22 i 28/23), člana 15. Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: broj: 0101-1212-1-2/24 od 21.02.2024. godine, Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet objavljuje

 

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 1. POMOĆNI RADNIK – SPREMAČICA - 2 (dva) izvršioca, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme

 

     Opis poslova:

 

 • Obavlja sve poslove i zadatke vezane za održavanje čistoće u prostorijama Fakulteta svih radnih površina i stolarije, te druge poslove po nalogu sekretara i dekana

 

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 22/16 i 89/18, 44/22), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

-        OŠ/KV

 

Mjesto obavljanja rada: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

Radno vrijeme: 8,00 – 16,00 sati, 40 sati sedmično

Osnovna plaća: 1001,00 KM

 

 

Obavezna dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • Svojeručno potpisana prijava na Javni oglas sa kraćom biografijom, kontakt podacima (adresa, broj kontakt telefona i e-mail), tačnom naznakom pozicije / radnog mjesta (obavezno upisati naziv radnog mjesta i na koverti) na koju se kandidat prijavljuje, te dokumentacije koju kandidat prilaže uz prijavu na konkurs:

 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci)

 • Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija)

 • Ovjerena kopija svjedočanstva

 • Prijava prebivališta/boravišta u Kantonu Sarajevo, ne starija od datuma objavljivanja ovog Javnog oglasa (dostavlja je lice koje ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom – naziv naveden pod „Napomene“)

 • Potvrda o nezaposlenosti Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, ne starija od datuma objavljivanja ovog Javnog oglasa (dostavlja je lice koje ima prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom – naziv naveden pod „Napomene“)

 • Dokaz o statusu korisnika po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (dostavljaju samo lica koja imaju prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom – naziv naveden pod „Napomena“)

 • Potvrda poslodavca ukoliko su zaposleni, a rade sa nižom spremom od one koju posjeduju ili da su zaposleni na određeno vrijeme (dostavljaju samo lica koja imaju prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom – naziv naveden pod „Napomena“).

 

 

NAPOMENE:

 

 • O datumu, vremenu i mjestu obavljanja usmenog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutski fakultet www.ffsa.unsa.ba, u dijelu „Vijesti i dešavanja“, nakon zatvaranja Javnog oglasa. O konačnim rezultatima Javnog oglasa svi prijavljeni kandidati biće pismeno obaviješteni.

 • Rok za prijavu je 15 dana od dana objave Javnog oglasa

 • Na prijavama obavezno naznačiti adresu i kontakt telefon (poželjno i e-mail adresu)

 • Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog oglasa/konkursa kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje

 • Ako kandidat ne pristupi usmenom ispitu, smatraće se da je odustao od dalje procedure Javnog oglasa

 • Poslovnik o radu biće objavljen na oficijelnoj web stranici Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta www.ffsa.unsa.ba, u dijelu „vijesti i dešavanja“

 • Prilikom zapošljavanja prednost imaju lica utvrđena članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 45/12, 26/14), odnosno Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20, 27/21) i Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 38/20), koja se dokazuje odgovarajućim dokumentima (potvrda, rješenje, uvjerenje i sl.) koji se prilažu prilikom prijave na Javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost

 

 • Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:

 1. da imaju prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo i

 2. da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" kao nezaposlene osobe ili su zaposleni na određeno vrijeme ili su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju što dokazuju potvrdom poslodavca (navedeno u dijelu teksta javnog oglasa koji se odnosi na dokumentaciju koju dostavlja kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju).

 

 • Kandidat koji bude izabran, dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak

 

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE

 • Pitanja, listu propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati usmeni ispit, kandidat može preuzeti kod poslodavca, na web stranici Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta www.ffsa.unsa.ba, u sekciji „Vijesti i dešavanja“

 • *Popis dokumentacije kojom se dokazuje status korisnika po predmetnoj Uredbi

 

Redni broj:

Pripadnost branilačkoj kategoriji

Naziv dokaza- dokumenta

Organ koji ga izdaje

1.

Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

-Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

-Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida- poginulog, umrlog i nestalog branioca i

-Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

2.

Ratni vojni invalid

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

3.

Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

4.

Demobilizirani branioci

Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

5.

Dijete:

a)ratnog vojnog invalida

b)dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

c)demobiliziranog branioca

 

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

Rješenje o priznatom pravu na:

a)invalidninu

b)mjesečni novčani dodatak

c)uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

a) i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c)Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

6.

Supruga ratnog vojnog invalida

Uvjerenje (o statusu bračnog druga ratnog vojnog invalida, odnosno pripadnosti boračkoj populaciji- dokaz o statusu korisnika prava)

Općinska služba za boračko- invalidsku zaštitu

 

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti,sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“, te naznakom pozicije na koju kandidat konkuriše, a istu treba dostaviti lično na Protokol Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog  u periodu od 09-15 sati, ili poštom (preporučeno) na adresu:

 

UNIVERZITET U SARAJEVU-FARMACEUTSKI FAKULTET

Zmaja od Bosne br. 8

71000 SARAJEVO

 

Kontakt telefon: 033 586 180

 


Javni_oglas_za_prijem_u_radni_odnos_spremacica
.docx
Download DOCX • 69KB

 

 

Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page